VAD ÄR? ”God man” samt ”Förvaltare”

god man 1 webVi har under detta år en artikelserie som vi kallar ”Vad är?” Här förklarar vi olika saker. Denna gång ska vi reda ut begreppet ”God man respektive förvaltare”.

Varför God man? Anledningen till att en person behöver en god man kan vara att personen ifråga behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och/eller sörja för sin person. Orsaken till detta kan bero på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande.

Så här säger lagtexten (11 kapitlet, 4 §, föräldrabalken): “Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas.

När rätten meddelar ett beslut enligt första stycket, skall rätten samtidigt förordna en god man att utföra uppdraget. Om en god man i något annat fall skall förordnas på grund av ett beslut enligt första stycket, skall förordnandet meddelas av överförmyndaren.”
Varför Förvaltare? Lagen säger följande om när det är aktuellt med förvaltarskap (11 kapitlet, 7 §, föräldrabalken):Om någon som befinner sig i en sådan situation som anges i 4 § är ur stånd att vårda sig eller sin egendom, får rätten besluta att anordna förvaltarskap för honom eller henne.


Förvaltarskap får dock inte anordnas, om det är tillräckligt att godmanskap anordnas eller att den enskilde på något annat, mindre ingripande sätt får hjälp. Förvaltaruppdraget skall anpassas till den enskildes behov i varje särskilt fall och får begränsas till att avse viss egendom eller angelägenhet eller egendom överstigande ett visst värde. Rätten får överlåta åt överförmyndaren att närmare bestämma uppdragets omfattning.


När rätten meddelar ett beslut enligt första stycket, skall rätten samtidigt förordna en förvaltare att utföra uppdraget. Om en förvaltare i något annat fall skall förordnas på grund av ett beslut enligt första stycket, skall förordnandet meddelas av överförmyndaren.

Vem tar initiativet till God man/Förvaltare? Initiativet till ansökan om god man eller förvaltare kan komma från biståndsbedömare, LSS-handläggare, kurator eller huvudman (den enskilde brukaren). Att en anhörig tar initiativet till ansökan förekommer och att en läkare tar initiativet är ovanligt.

Vem kan bli God man eller Förvaltare? För att bli god man eller förvaltare måste följande kriterier uppfyllas: Rättrådig Att vara rättrådig betyder att man har en god vandel (är reko) och inte gjort sig skyldig till något brott som kan ha menlig (skadlig) verkan på uppdraget. Erfaren Den tilltänkte gode mannen eller förvaltaren får inte vara för ung. Det krävs en viss livserfarenhet för att kunna handha ett uppdrag som ställföreträdare. Han/hon bör ha arbetslivserfarenhet, kunna tala och skriva på god svenska för att kunna företräda sin huvudman inför myndigheter med mera. Det finns inget krav på svenskt medborgarskap. Han/hon bör även ha viss ekonomisk kompetens då god man/förvaltare skall redovisa förvaltningen till överförmyndarnämnden. I övrigt lämplig Den tilltänkte gode mannen eller förvaltaren skall passa för det aktuella uppdraget. Det är upp till överförmyndarnämnden att matcha rätt god man/förvaltare till rätt uppdrag.
Vad är den gode mannens/förvaltarens uppgifter? De uppgifter som en god man eller förvaltare har framgår av tingsrättens beslut. Normalt omfattar uppdraget de tre delarna (som kan begränsas när vissa behovtillgodoses på annat sätt) bevaka rätt, sörja för person och förvalta egendom.
Bevaka rätt Detta är den juridiska biten. Att bevaka rätt betyder att gode mannen/förvaltaren skall se till att huvudmannen inte fråntas sina rättigheter och får den hjälp och det skydd han/hon har rätt till. Omfattningen av att bevaka huvudmannens rätt påverkas mycket av dennes egen förmåga, behov och önskemål.
Sörja för person Kallas även för personlig omvårdnad. Detta innebär inte att gode mannen eller förvaltaren själv ska sköta om eller vårda sin huvudman. I praktiken innebär sörja för person att hålla ett ”vakande öga” över hur sjukvården, socialtjänsten eller motsvarande utför sina uppdrag avseende huvudmannen. Gode mannen/förvaltaren ska slå larm om något inte står rätt till.
Förvalta egendom Uppgiften innebär förvaltning av all egendom eller viss angiven egendom tillhörande huvudmannen.
I praktiken innebär det att sköta huvudmannens ekonomi, ta hand om pension och bidrag, betala räkningar, lämna fickpengar, förvalta kapital, värdehandlingar, fastigheter med mera och se till att huvudmannens egendom är tillfredsställande försäkrad.
Den gode mannen/förvaltaren skall varje år lämna en årsräkning över hur denne har förvaltat huvudmannens egendom.
Vad är Överförmyndarnämndens roll? Deras roll är att utöva tillsyn över alla gode män och förvaltare. Det är också överförmyndarens ansvar om det skulle vara aktuellt med byte utav god man/förvaltare.
Vad är tingsrättens roll? Ett beslut från tingsrätten krävs första gången ett godmanskap eller förvaltarskap anordnas, eller vid ett överklagande.
Hur är tillgången på gode män och förvaltare? Det råder stor brist på personer som vill åta sig uppdraget att vara god man eller förvaltare. Troligen beror detta på att uppdraget är frivilligt och att det sker på den lediga tiden.
Många anser sig inte ha den tid som behövs. En lösning skulle vara att anställa gode män och förvaltare med månadslön, men för det krävs en ändring på lagen.

Vad är skillnaden mellan en god man och en förvaltare? För att ett godmanskap ska förordnas av rätten krävs huvudmannens samtycke. Ingen får god man mot sin vilja.
Däremot kan ett förvaltarskap förordnas utan att huvudmannen samtycker. Att ha förvaltare innebär därmed ett större ingrepp i en persons integritet.

Har man en god man eller förvaltare livet ut? Nej, inte nödvändigtvis. Omständigheter kan förändras, man kanske mår bättre och kan ta ett större egenansvar. Har man förvaltare, kan man i ett sådant läge pröva med att ett godmanskap förordnas istället, och i förlängningen t.ex ha något av förordnandet kvar, exempelvis att bevaka rätt.

Därefter om allt fungerar kan man ansöka om att förordnandet ska upphöra. Blir det sedan aktuellt igen med en god man eller förvaltare, krävs det i så fall en ny ansökan.

Vem utövar tillsyn över Överförmyndarnämnden? Det gör länsstyrelsen respektive JO (JustitieOmbudsmannen).

Text: Karl-Peter Johansson Foto: Per Rhönnstad

Om aspbladet

Tidningen ASP Bladet, utgiven av Kooperativet Mediagruppen Karlstad med fokus på sociala frågor i solstaden. Chefredaktör är Robert Halvarsson. Frågor? Maila: kontakt@mediagruppen-karlstad.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s