Etikettarkiv: Beröring

Djur + människa=sant

5464För en person som farit illa kan kontakten mellan djur och människa betyda mycket. Janni Littorin berättar om ett relationsskapande som ibland kan vara större än det mellan människor.

Vare sig man har blivit misshandlad, upplever att beröring kan kännas obe­hagligt eller har andra bekymmer, så tror jag starkt på att beröring mellan djur och människa kan ge mycket och vara betydelsefullt. Även om, iallafall när det gäller djur, de inte blivit misshandlade eller har haft någon form av negativ kontakt med någon människa innan, så kan de ändå vara väldigt skygga mot be­röring och nära kontakt. Detta eftersom de liksom människor, inte anförtror sig till vem som helst.

Allt handlar om tillit. Så är det för mig, dig och de flesta. När jag kommer i kontakt med djur, så öppnar jag mig på ett helt annat sätt än vad jag upplever att jag kan göra inför människor. Även om djur kan vara oberäkneliga, är det sällan, nästan aldrig, att de agerar med avsikt att skada eller har andra baktankar. Eftersom djur följer och agerar efter sin instinkt, är det ofta en slags reak­tion av stress, då de reagerar på ett plötsligt och oberäkneligt sätt. Djur är ärliga och raka i sin kom­munikation.

Djur kommer inte med dubbla budskap. De snackar inte bakom ryggen på en som en del människor kan göra. Inför djuren behöver du inte vara på ett särskilt sätt, inte heller ha någon specifik image. Djur ser, uppskattar och tycker om dig för den du är. Detta är därför jag starkt känner och tror på att djur är så mycket lättare att öppna sig för och ha tillit till. Tillit och i samband med detta ämne, beröring. Detta är om de tillåter dig och din närvaro, ditt sällskap och har tillit till dig.

ATT VINNA TILLIT
Om du vill vinna deras tillit så är det högst rekommenderat att du behandlar djur som de individuella personligheter de verkligen är. Djuren är inte så olika oss själva, det kommer vi märka när vi lär känna dem som individer, och ger dem både rum och uppmuntran att öppna upp sig inför oss. Deras sinnen och intelligens ska absolut inte under­skattas. Och när de märker att du förstår det och förstår dem, så vinner du deras tillit.

Det är så som det starka bandet utveck­las och skapas, som djur kan binda med dig. När det bandet bundits så har du för evigt deras kärlek och lojalitet, så länge du själv inte sviker och därmed bryter det bandet. Men tar du vara på den relationen du skapar med djuret, har du en nära kamrat livet ut.

Allt detta säger och berättar jag av egen erfarenhet. Jag har personligen alltid känt en väldigt stark koppling och sam­hörighet med djur och lärt mig mer om mig själv genom att lära känna djuren. Jag tror på att vi alla kan lära av dem, likaså när det gäller beröring.

HAR EGEN FRI VILJA
Även om djur kan ha haft en positiv bakgrund och förflutet i samspel och beröring med människor, så är de ändå som oss, att de inte öppnar sig för vem som helst. Skulle du låta en främling komma dig nära och beröra dig på samma sätt som den du verkligen litar på? En majoritet av djuren skulle abso­lut inte tillåta detta. Även djur kan vara väldigt kärvänliga och uppskattande av beröring, skulle inte anförtro de sin tillit och överlämna sig själv till någon de inte litar på. Katter är ett av de djur som utgör ett exempel på detta.

Katter är det djur jag själv har mest erfarenhet och kunskap om. Därför kan jag säga att det finns kärvänliga katter som, trots sin personlighet, inte tillå­ter beröring från vem som helst, även om de gärna vill skapa nya kontakter. Litar de inte på dig så kanske du inte ens kommer i närheten av dem.

Även om katten ofta vill vara dig nära och har full tillit till dig, så har de inte heller alltid lust för vare sig berö­ring eller umgänge vissa stunder, efter­som katter kan ses som eremiter. Detta gäller såväl människor såsom vilket djur som helst, ibland behöver man tid för sig själv. En del behöver det mer än andra, och detsamma gäller även djur.

Text: Janni Littorin
Foto: Per Rhönnstad

Njut av er tid tillsammans

3214234Beröring har stor betydelse för ett barns utveckling, det har man förstått genom forskning som bedrivs runt om i värden. Beröringen kan vara grundreceptet till ett tryggt och harmonisk liv.

Att vara en perfekt förälder, är något som de flesta önskar vara. Många gånger kommer föräldern att ta fel beslut, en del misstag lär man sig av, andra lär man sig inte av. Men vilka fel och brister den vuxne än har, så får man inte glömma att krama och bekräfta barnet, lyssna och prata med den lille. Den vuxna är med för att hjälpa till att bygga grunder­na till en trygg och stabil människa, som ska växa upp och ta över ditt beteende.

EN STÄNDIG TÄVLAN
Har man inte fått tillräckligt med kramar och bekräftelse som liten, kan det i vuxenlivet yttra sig på många olika sätt. Det märks inte bara på längtan efter kroppskontakt, personen kanske har ett behov av att vara bäst i allt den företar sig. Det kan också märkas i en osäkerhet hos individen, som kan yttra sig som en rädsla att hon/han ständigt ska välja fel beslut.

MYCKET BERÖRING
När personer som har fått för lite beröring, själv blir förälder, kan det ske, att denne vill ta igen förlusten av kroppskontakt, på sina barn, med att kramas i tid och otid. Detta kan skapa motsatt effekt för det lilla barnet, som i sin tur kan få det svårt med relationer och närkontakt senare i livet. Det kan visa sig att barnet som vuxen vill hålla en viss distans i nära relationer till andra människor i sin omgivning. Vid kropps­kontakt kan det bli stelt och konstlat, kanske har personen svårt att slappna av i sällskap med andra människor.

BRYT DEN ONDA CIRKELN?
Hur vet man att man gjort rätt i relation till sina barn, hur får man till lagom fysisk kontakt? Här bör man tro på sin egen förmåga, att man klarar av att uppfostra, respektera och älska sitt barn, uppföra sig väl mot den lilla människan. Tänka på att behandla barnet liksom du själv vill blir behandlad. Älska ditt barn med respekt och tvinga dig inte på ditt barn. Glöm heller inte att bekräfta, lyssna och krama henne. Njut av er tid tillsammans, för den går så fort.

Text: Lotta Tammi
Illustration: Janni Littorin

Alla behöver kramar

23543245Vårt behov av närhet är djupliggande och fundamentalt, viss närhet krävs för att vi ska kunna bli emotio­nellt balanserade individer. Men vad händer när en människa växer upp i en kramlös miljö? En person som arbetar med dessa frågor är Iris Johansson, socialpsykologisk konsult.

Människan har fysiska existentiella behov så som att äta, sova och ha kläder på kroppen för att inte frysa, annars överlever vi inte. Människan har också ett immateriellt existentiellt behov, en viktig del av detta är behovet av berö­ring. Vad händer om vi inte får kontinu­erlig beröring som skapar förnimmelser i kroppen?

– Vår anknytning och relationen till andra människor blir störd. Våra sinnen utvecklas godtyckligt och vi blir både överkänsliga och okänsliga på ett obe­gripligt sätt, säger Iris Johansson.

Iris Johansson jobbar som socialpsyko­logisk konsult, hon tar emot människor enskilt och i grupp. Människor med missbruk, utbrändhet, relationsproblem eller diagnoser som adhd och autism kommer till Iris för stöd och vägled­ning. Iris har diagnosen autism och flera års universitetsstudier bakom sig, inom psykologi, pedagogik och religion.

KRAMAR I FORSKNING
Forskning visar att barn behöver kramar, det kan tyckas vara självklart, men är inte alltid en självklarhet. Be­hovet styrks i en avhandling av Caro­line Johansson på Lunds universitet. Forskningen berättar också vad som händer med de barn som växer upp i en kramlös miljö. Som vuxen kan man ha svårt för beröring, det kan vara svårt att veta vilken sorts beröring som passar olika tillfällen.

Problem kan uppstå med den egna kroppen, på fler än ett sätt. En kropps­fixering kan bli påtaglig. I nära relationer kan kärlekstörsten upplevas krävande av partnern, och för den som har dessa er­farenheter, kan det vara påfrestande att bli avvisad. Det är först i partnerns famn som kärleken upplevs bekräftad.
Det är aldrig försent att läka genom beröring. Beröringen läker samt lugnar i stunden, men läker också de gamla såren. Det fungerar som ett vaccin för framtiden, menar Kerstin Uvnäs-Mo­berg, knuten till Lantbruksuniversitetet i Skara.

MASSAGE I SKOLAN
I skolan har kloka lärare fört in mas­sage i undervisningen. Eleverna får lära sig att massera varandra. Massagesagor och sånger har framställts till undervis­ningen. Att eleverna masserar varandra visar goda effekter både för den enskilda eleven, men också för gruppen. Profes­sorerna Anne-Liis von Knorring vid barnpsykiatriska kliniken i Uppsala och Kerstin Uvnäs-Moberg, tillsammans med Axelsons Gymnastiska Institut, har gjort en långtidsstudie på förskolebarn och massage. Där visar det sig att ag­gression mellan barn minskar, den som berör och berörs slåss mindre. Barnen blir mer sociala och mobbningen mins­kar. Barnen presterar bättre i skolan och är friskare.

Iris berättar att det i Ryssland finns en grupp som jobbar aktivt med att ge barnen taktil stimulering. Det sker direkt när de märker att barnen är oförmögna att vara i kontakt, de bryr sig inte om or­saken, utan de vet att varje barn behöver bli berört och att så sker regelbundet. Under en timma varje dag, får de taktil stimulering. Får barnen den beröring de behöver, blir de optimalt kommunika­tiva utifrån deras egen förmåga.

ATT GE TRÖST
För att hjälpa ett barn, som behöver närhet och beröring, så behöver man inte alltid veta orsaken till varför barnet känner smärta. Svaret kan komma innan frågan, beröringen kan komma först, exempelvis i form av taktil stimulans.
Iris Johansson talar ofta om begreppen ”autonom” och ”anpassning”. Hon menar att en människa som är autonom, är i sig själv. Ordet autonomi betyder självstyre. Här betyder anpassning att försöka rätta sig efter hur andra förvän­tar sig att du ska bete dig.

– Barnet är i grund och botten auto­nomt, ett i sig självt, och det bryr sig inte om vad den andra personen håller på med inuti sig själv. Den lägger ingen värdering på hur den andre skall vara, berättar Iris.

Detta är något som brukar få många föräldrar att pusta ut. De behöver inte vara färdiga med sitt eget trassel. De kan fortsätta att jobba med sitt eget och behöver inte vara glada och spralliga i mötet med barnet. De känner att de får tillåtelse att må som de mår.

Om den vuxne har ett bekräftelsebehov av barnet, vill vara ”duktig” och i det försöker överträffa sig själv, så ställer det till med problem för barnet. Detta bakåtvända bekräftelsesökande är väl­digt vanligt i vår kultur, menar Iris.

Att säga att det räcker med att ge berö­ring, är möjligtvis att förenkla en till ytan enkel, men samtidigt komplex sanning. Beröringens effekt beror på beröringens styrka, fasthet, och hastighet. Beröring kan upplevas njutningsfylld och livsvik­tig men också vara mycket skrämmande och smärtsam. Lyhördhet för vilken beröring som är passande, beror på vil­ken relation de som berör varandra har. Vi kan också ge beröring genom att ta i hand, eller att lägga en hand på axeln. Vi kan i all enkelhet fråga: får jag ge dig en kram?

Text: Johanna Englund
Foto: Per Rhönnstad