Etikettarkiv: brukarråd

På besök i stan

Vuxenavdelningens brukarråd i Karlstad hade besök av Säffles brukarråd 6 oktober. Det var en heldag tillsammans där representanterna i Karlstad visade upp sina olika verksamheter, och där tid gavs för informationsutbyte.

 Lika men olika

Representanterna i Vuxenavdelningens brukarråd kommer från olika verksamheter. Det vill säga från Brillianten, Festis, RSMH och Solakoop. I rådet finns också en brukarinflytandesamordnare från Karlstads kommun. I Säffles brukarråd är situationen den omvända, där finns representanter från flera offentliga organ såsom arbetsmarknadsenheten, socialnämnden, Svenska Kyrkan m.fl. I detta råd utgör RSMH i Säffle representanter för brukarsidan. Funktionen för de båda råden är dock densamma, att utöva brukarinflytande.

Besök i retur

För ungefär ett år sedan, besökte Vuxenavdelningens brukarråd Säffles brukarråd, och nu var det dags att återgälda den visiten.

I mångt och mycket består visiten av en rundvandring på Karlstadsrepresentanternas olika verksamheter. Först visar Festis och RSMH sina lokaler, därefter på eftermiddagen tas de besökande med till de sociala kooperativen Brillianten och Solakoop.

Dagen innehåller också ett utbyte av varandras lägesrapporter.

Socialdirektören berättar

Monica Persson, socialdirektör, medverkade under dagen för att berätta om hur kommunen samarbetar med och stöttar föreningarna. Hon säger att kommunen har sex miljoner kr avsatt i budgeten till föreningsstöd/bidrag och man anser att frivilligföreningar/organisationer är ett bra komplement till det arbete kommunen gör till vardags.

Monica tycker att föreningar behövs och menar att de på flera sätt, beroende på förening, spelar en stor och viktig roll i mångas vardag.

En reflektion

En av deltagarna från Säffles brukarråd har följande reflektion över dagen:

”Mycket givande besök. Väl planerat och förberett program. Vi hade trevligt, vi lärde känna varandra, både som enskilda personer och varandras verksamheter. Vi kunde tipsa varandra. Vi fick inspiration.

Karlstad är ju så stort med stor kommunal organisation och svår att jämföra med Säffle. Ändå intressant att få höra socialdirektörens syn på föreningssamarbete och betydelsen av sådan.

Av studiebesöken så var besöket på Bed&Breakfast Solakoop det kanske mest bestående intrycket för mig (inte bara för att det var det sista besöket). Det visade på vilka möjligheter det finns att på kooperativ grund med idérikedom, engagerade personer, organisera och driva en verksamhet som efterfrågas.

Med hopp om fortsatta kontakter med brukarrådet i Karlstad.”

Text: Karl-Peter Johansson Foto: P-G Andersson

Ett öppet råd på Brillianten

Representanter för Karlstads olika sociala verksamheter, projekt och föreningar träffas då och då i något som kallas för brukarråd. Rådens syfte är att ta tillvara på brukarnas egna röster och önskningar. ASP-Bladet närvarade på ett möte som innehöll lika delar kaffe, bullar och verksamhetsberättelser.

Vid Brilliantens lokaler träffades den 8 februari kooperatörer, deltagare och föreningsmänniskor i en brokig blandning. Kaffe och bullar står framdukade på bordet. Stämningen är lättsam och avslappnad. Vasti Ekholm som arbetar med brukarinflytande har ordföranderollen för dagen, och kompas av rådets ”ständige sekreterare” Kristina Rundgren.

Bland annat gås verksamheterna igenom. Allt ifrån nya baguetter till att Brillianten Festis kikar på nya lokaler berättas det om.

Kristina är förutom i sin sekreterarroll också en av dem som grundade Solakoop, och berättar hur det går för dem.
– Vi har fullt upp på Solakoop med två nya kooperatörer. Annars är det som vanligt. Det rullar på. Huvudet upp och fötterna ner, säger hon.
Margareta Kindfur är en annan av mötets röster. Hon representerar i detta sammanhang RSMH. Riksförbundet för social och mental hälsa.
– Här är det häcken full. Det händer mycket. Vi har fått en föreningslokal som vi ska skriva på kontraktet för. Men det verkar aldrig bli klart. Men vi har betalat hyra i alla fall, berättar Margareta Kindfur och övriga deltagare småskrattar vänligt.

Humorn finns här. I övrigt är karaktären är lite som ett vanligt föreningsmöte. Det finns en dagordning och ämnena är spikade i förväg. Bara vid något enstaka tillfälle styr Vasti in mötet på rätt spår när det flyter ut i småprat. Just idag har man också besök av de två socionomstudenterna Linn Lagerkvist och Rickard Odin. Två personer vi har fått stifta bekantskap med i förra numret av ASP-Bladet.
Linn och Rickard berättar om vad de har dragit för erfarenhet av sin tid i de olika verksamheter och projekt de har deltagit i. Här finns också rum för att tänka fritt kring problem och utmaningar för framtiden.
– Det man ser är att ekonomin styr mycket. Man ser att det finns ett stort behov, säger Linn Lagerkvist.

Under tiden de olika rösterna gör sig gällande kan man ana en djupare ambition till en lyssnande kommunal verksamhet. Karlstad kommun skriver på sin hemsida att man strävar efter brukarinflytande med stärkt gemenskap och delaktighet. Här är brukarrådet ett verktyg bland flera.

Det ska också fungera som en diskussionskanal och för att brukare ska kunna föra ett samarbete med kommunen, berättar Vasti Ekholm för ASP-Bladet.

Text: Robert Halvarsson Foto: Kajsa Jansson

INGER NILSSON – kvinna med järn i elden

inger-webInger Nilsson har för inte så länge sedan kommit med i Hjälpmedel -institutets brukarråd. Vi har träffat Inger för att få reda på mer när det gäller hennes engagemang.

Kort om Inger Nilsson Inger är gift med Lennart sedan 45 år. Hon har två döttrar, tre barnbarn och ett barnbarns barn, så Inger är med andra ord gammelmormor. Numera är Inger Nilsson förtidspensionär, efter att ha stått till arbetsmarknadens förfogande. Men hon tog ut pension för att kunna resa och arbeta utomlands, vilket man inte får som arbetssökande. Inger är nämligen ideellt engagerad i en europeisk organisation som heter EUFAMI (European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness).

Förutom EUFAMI är Inger Nilsson engagerad som ledamot i Socialpsykiatriskt Forum, i Schizofreniförbundet och nu också i Hjälpmedelsinstitutets Brukarråd.

Att sitta med i Hjälpmedelsinstitutets Brukarråd I rådet finns olika organisationer representerade. Inger sitter på ett så kallat HSO-mandat (HSO = Handikappförbundens Samarbets Organ) och representerar psykiatriområdet. Hon känner att lärdomarna och erfarenheterna utifrån HumanTeknik är något som hon kan tillföra till brukarrådet. Detta råd samlas 4-5 gånger per år. På dessa möten diskuterar man bra och dåligt som har med hjälpmedel att göra. Brukarrådet får också information och presentationer om nya projekt från tjänstemän på institutet.

Hennes vision om hjälpmedel Att det ska vara lika över hela landet, både när det gäller förskrivning och sortiment för nu är det alltför mycket hit och dit. Att kunskapen höjs hos kommuner och landsting och allmänhet att hjälpmedel och smarta ting finns som kan underlätta och förbättra vardagen.

EUFAMI

Grundades 1990 vid en kongress i De Haan i Belgien, där anhörigvårdare från hela Europa gav uttryck för sin hjälplöshet och vanmakt över att leva med allvarlig psykisk sjukdom. De beslutade sig för att samarbeta för att hjälpa både sig själv och de personer som de vårdade. EUFAMI är en demokratisk organisation som är registrerad som en ideell, internationell organisation i Belgien. Eufami har som ständigt åtagande att förbättra vården och välbefinnandet för psykiskt sjuka människor. De gör det även möjligt för deras medlemsorganisationer att agera gemensamt på europeisk nivå, förena sina insatser och dela sina erfarenheter.  EUFAMI driver ett antal  program över hela Europa till stöd för psykiskt sjuka människor och deras intresseorganisationer.

Kunskap till Praktik

Förbättring av missbruksvård i fokus på regional konferens i Kristinehamn.

Värmlands läns vårdförbund och Kunskap till Praktik, Sveriges kommuner och Landsting, arrangerade torsdagen den 4 december en regional konferens som syftade till att förbättra och utveckla missbruksvården och beroendevården i Värmlands län.

Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete inom Sveriges Kommuner och Landsting där målet är att utveckla och förbättra den svenska missbruksvården och beroendevården.

Målet är att alla brukare ska få bästa möjliga vård. Arbetet går ut på att utveckla ett kvalificerat stöd för kommuner och landsting/regioner genom att utbilda och informera praktiker , chefer och politiker om vilka metoder och arbetssätt som har bäst effekt, och att stödja kommuner och landsting i förändringsarbetet samt utveckla en organisatorisk struktur för erfarenhetsutbyte och samverkan mellan kommuner , landsting , lokala FoU-enheter , högskolor och universitet.

gunborg1

Kunskap till praktik var titeln på föredraget som Gunborg Brännström, projektledare på SKL, höll.

Hur går man vidare med den kunskap ni får fram?
Vi har en överenskommelse med regeringen, säger Gunborg Brännström, om att implementera de nationella riktlinjerna d.v.s. att utveckla evidensbaserad praktik. Sedan har vi träffat överenskommelser inom psykiatrin och kommuner från första februari om hur det ska gå till. Vi gör då skriftliga överenskommelser med olika läns lansting och kommunförbundet, vårdförbundet eller regionförbundet där det framgår hur man organiserar sig på länsnivå.

Sedan hjälper vi SKL att stödja utvecklingsarbetet genom att man får ett ekonomiskt stöd av oss, man skriver under en överenskommelse där man åtar sig att bygga upp en struktur för arbetet. Där åtar man sig att på länsplanet stötta utvecklingen på lokalplanet i samverkan mellan kommun och landsting. Vi kräver också att de län som är med ska beskriva vad de ska göra med medföljande plan. Vi tycker det är väldigt viktigt att de utgår ifrån där de är i dag. Att de tittar på hur tillgänglig vården är hos dem, samt att de tittar på vad de gör och vad de inte gör i dag och vilka deras förbättringsområden är. Sedan vill vi hjälpa till kompetensutveckling och stöd, att utveckla det som man bestämmer sig själv för att man saknar.

Är det någon som kommer att kolla upp det som ni genomför?
I den överenskommelse som SKL träffat med regeringen står det att IMS, som är en del av socialstyrelsen, ansvarar för utvärderingen tillsammans med SKL och regeringen. Det är nu klart att det blir Lunds Universitet som kommer att ansvara för att följa det här arbetet under tre år, de ska då titta på vad det är som främjar utveckling av evidensbaserad praktik. De ska också se hur överenskommelsen med SKL och regeringen fungerar totalt sett..

Varför tror du att detta kommer att fungera?
Som grund för detta arbete så har vi gjort en utredning för SKL, intervjuat ett stort antal personer om man känner till riktlinjerna, och på arbetsplatserna diskuterat  samverkan mellan kommuner och landsting. Där såg man en hel del brister, folk som jobbade med de här frågorna visste inte vart de skulle vända sig om de ville fördjupa sin kompetens. Det är brister när det gäller samverkan mellan kommun och landsting och där måste det till strukturer för att de ska få till ett bra samarbete, det är oerhört viktigt att man utgår från hur det är på det lokala planet.

Jag tror att det som gör att vi kommer att komma längre med det här stödet är att vi sätter fokus på frågan, att vi kräver struktur och att vi stödjer en utveckling i samverkan. Vi håller också på med att ta fram utvecklingsplaner för de här yrkesgrupperna, vi har en expertgrupp på 20 personer som håller på att ta fram vad alla yrkesgrupper som jobbar med det här borde få för utbildning.

Vi har ju både en hälso- och sjukvårdslag och en socialtjänstlag som reglerar olika områden och det vi måste göra är att skaffa en gemensam nämnare för dem så att de tillsammans ska kunna utveckla det här. Det är ju det som är målsättningen.

Har ni mycket samarbete med frivillig organisationer och brukarorganisationer?
Vi har ett brukarråd där frivilligorganisationer sitter med, för vi tycker det är väldigt viktigt då vi utvecklar evidensbaserad praktik. Detta har både att göra med de nationella riktlinjerna som måste sammanvägas med brukarnas erfarenheter och önskemål, och sedan med de professionella som arbetar med det då deras erfarenheter och kompetens också läggs in i helhetsbilden.

Är det viktigt med brukarorganisationer?
Definitivt viktigt, inledningsvis redovisar vi att så här säger riktlinjerna och då blev det väldigt tydligt att riktlinjerna bara talade om en liten del av vad man borde göra. Så vi bjöd in till en hearing med brukarorganisationerna och de sa helt andra saker som inte står i riktlinjerna. Bemötandet är ett av de viktigaste ämnena, men det står det inte mycket om i riktlinjerna. Tillgängligheten är också viktig, det står det heller inte så mycket om.

En väldigt viktig del är att det inte bara handlar om missbruket i sig utan att det berör boende och sysselsättning också. Vi hoppas kunna bli en lots i systemet då man ofta inte vet vem man ska vända sig till beträffande riktlinjerna. Så hoppas vi kunna fylla en funktion.

mikael1

Leif Jacobson och Mikael Sandlund från statens offentliga utredningar pratade om sitt uppdrag från regeringen angående utredningen om missbruks- och beroendevård i Sverige.

Vi på ASP bladet fick en möjlighet att prata lite med Mikael Sandlund, sekreterare och leg läkare/docent.

Finns det inte en risk i att alla olika pågående utredningar tappar länken till verkligheten?
Jo, det tror jag tyvärr.

Hur kan ni påverka det?
Genom att ha så bra kontakt med verkligheten som möjligt.

Genom att påskynda utredningarna då?
Ja, men på ett sätt är det nog viktigt att de går långsamt också. De farligaste utredningarna kan vara de som man hetsar igenom för att det finns ett jättestort politiskt tryck. Politiskt tryck kan vara något som skyndar på en utredning åt fel håll, framförallt då det gäller att på kort tid prestera något som tilltalar folket och politikerna, själva grundproblemet kan ju då tappas bort. Själv känner jag mig tillfreds med den svenska modellen då det utreds ordentligt och tar lite tid, för då får man bra genomlysning på problematiken. Under en utredning är det viktigt att låta olika aktörer komma till tals så man får med helheten.

Missbruksvården är ju lite naggad i kanten och är på olika håll i akut behov av hjälp och förändring. Finns det en risk att den havererar innan alla utredningar är klara?
Det tror jag faktiskt, och det vi försöker säga hela tiden är att vi nu är ute efter att lämna förslag, vad som går igenom och vad som inte går igenom är en helt annan sak. Det viktiga är att se det jobbet som vi nu gör som ett sätt att fixa till lagstiftningen så att inte olika berörda inblandade aktörer motverkar varandra.

Sedan gäller det att förtydliga ansvarsbiten inom missbruksvården så att alla vet vem som har ansvaret. Svårigheten ligger ofta i att kommuner har huvudansvaret och sedan ligger en del hos hälso- och sjukvårdmyndigheten. Problem kan ofta uppstå då man inte ser sitt eget ansvar utan individen blir bollad mellan de olika myndigheterna. Det blir både en dyr lösning dåligt för individen.

Jag som skriver måste tillägga att jag fick ett spontant bra förtroende för Mikael Sandlund så jag tror att utredningarna är bra gjorda och kan bara hoppas att politikerna fattar rätt beslut i slutändan.

bjarne1

Bjarne Olsson, Verksamhetschef på Beroendecenter, var den som höll i micken under dagen och var en av dem som anordnade konferensen.

Asp bladet passade på att ställa några frågor.

Vart kommer konferensdeltagarna ifrån?
De flesta tror jag kommer från Värmland, sedan är det lite spritt. Längst bort är Söderhamn, så är det Vingåker, Katrineholm och Eskilstuna mm. Deltagarna kommer från både kommuner och landsting.

Det jobbas i olika områden mellan expertgrupper och brukarråd. Hur ligger Värmland till i den utvecklingen?
Jag tror vi ligger bra till faktiskt, framförallt inom socialpsykiatri och inom missbruksvård tror jag vi har kommit en bra bit på vägen.

Hur ser du på brukarråd?
Brukarmedverkan är viktigt men sedan om man ska organisera det i brukarråd eller inte beror ju på vad man skall ha för verksamhet. Det är viktigt att brukare får komma till tals och det kan ske på olika sätt genom frågeformulär eller annan kontakt. Vi har haft brukare med från beroendecenter här i dag, direkt från avgiftningen.

Har de nationella riktlinjerna fått fäste i Karlstad? Jobbas det aktivt utifrån dem?
Man jobbar med att sprida dem men att säga att de fått fotfäste är att säga för mycket. Alla har nog hört talas om dem men det innebär ju inte att man jobbar konkret efter dem. Men vår målsättning är att alla ska göra det.

Det pratas en del om lagstiftning inom missbruksvård. Är det positivt tycker du?
Ja, det tycker jag, det är ju för att ge kommunen möjligheter, men också för att den enskilde brukaren ska känna rättssäkerhet och veta vad det är för spelregler som gäller.

Kan en klar och tydlig lagstiftning bespara kommun och landsting diskussionen om vem som bär ansvaret?
Ja, det tror jag. Genom en klar lagstiftning blir det klart och tydligt vem som är ansvarig.

Hur tror du det skulle se ut om all missbruksvård gick under en enda enhet i landet?
Man skulle ju slippa tjafset mellan kommun och landsting om det var samma pengapåse, men hur det skulle gå att genomföra rent praktiskt vet jag inte. Det viktigaste är ju att man kan samarbeta.

Tycker du dagen fallit väl ut?
Jag tycker det har varit spännande grejer som kommit fram. Speciellt de praktiska exemplen. Sedan är det intressant att de små kommunerna får chansen att visa upp sig. Så dagen har varit bra för alla parter.

Text: Thomas Andersson