Etikettarkiv: domstolen

Försäkringskassan backar efter viktig dom

5647457475457Högsta förvaltningsdomstolen har förtydligat reglerna när det gäller sjukersättning vid långvarig sjukdom. Magnus Eriksson på LO-TCO Rättskydd tycker att det är ett bra beslut domstolen har tagit.

– Det var en viktig dom, den är till fördel för personer som har nekats få sjukersättning eller som blivit utförsäkrade. Sjukdomshistorik som har varit svåra att fasställa tidigare är diagnoser som fibromyalgi och andra smärttillstånd. Nu har de rätten på sin sida, det gör det lättare i bedömningen av den långtidssjukskrivne så att denne får sjukersättning i framtiden. Även Arbetsförmedlingens bedömning kommer att tas med i beaktning, säger Magnus Eriksson.

Läkarintyg hjälpte inte
Högsta förvaltningsdomstolen behandlade ett särskilt fall, vilket berörde en kvinna som blev utförsäkrad 2010. Fastän kvinnan hade läkarintyg och intyg från psykoterapeut och handläggare på arbetsförmedlingen, så fick hon avslag på sin ansökan om tre fjärdedelars sjukersättning från försäkringskassan. Sedan dess har kvinnan drivit ärendet vidare med turer fram och tillbaka i förvaltningsrätten där hon fick rätt. Men försäkringskassan överklagade till kammarrätten som valde att gå på försäkringskassans linje.

Avgörande dom
Men nu är fallet avgjort i Högsta förvaltningsrätten och den är en prejudicerande dom, som är vägledande för andra som är i samma situation. Fallet har bollats fram och tillbaka mellan olika domstolsbeslut som ena gången har varit till fördel för kvinnan, en dom som sedermera överklagades av Försäkringskassan, som i sin tur fick fått rätten vid andra instans.

Men i och med den slutliga och avgörande domen från Kammarrätten kommer det i framtiden att bli lättare för gemene man att söka sjukersättning, förhoppningsvis utan att bli ifrågasatta över sin sjukdomsbild.
– När alla vägar är beprövade och utdömda och efter individuell beprövning, ska det finns goda möjligheter att ansöka på nytt, för de människor som tidigare har fått avslag, avslutar Magnus Eriksson för ASP Bladet.

Text: Lotta Tammi
Foto: Per Rhönnstad

SKÄL FÖR AVGÖRANDET
Av 7 kap. 1 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring, AFL, framgår
att en försäkrad vars arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av
sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan
har rätt till sjukersättning. För rätt till sjukersättning krävs att
arbetsförmågan kan anses stadigvarande nedsatt […]

I 7 kap. 3 § första stycket AFL anges att det vid bedömningen av i vad mån
arbetsförmågan är nedsatt ska beaktas om den försäkrade har sådan förmåga att
han eller hon kan försörja sig själv genom förvärvsarbete på arbetsmarknaden.
Lagen om allmän försäkring har upphävts men är enligt 1 kap. 3 § lagen
(2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken tillämplig i målet. Regler om
sjukersättning motsvarande dem i lagen om allmän försäkring finns numera i
33 kap. socialförsäkringsbalken.
Reglerna om beviljande av sjukersättning ändrades per den 1 juli 2008.

Källa: Högsta förvaltningsdomstolen Stockholm