Etikettarkiv: ELSA

ELSA- Elevhälsodatabasen, För fler än Ungdoms- och utbildningsförvaltningen?

Ett nytt verktyg för att undersöka elevernas hälsa i Värmland har bildats. Landstinget i Värmland (LiV) har tillsammans med kommunerna i länet tagit fram Elevhälsodatabasen ELSA.

Det nya samarbetet gör det möjligt att på nya sätt sammanställa information om elevernas hälsa. Man kan nu göra årliga sammanställningar, på kommun- och länsnivå, detta ger kommunen information och data att basera sina beslut på.

– Hälsoundersökningar i skolan är inget nytt, men att vi nu kan sammanställa och jämföra elevernas svar över tid är en stor tillgång. Vårt mål är att stärka och förbättra hälsan hos våra barn och unga med hjälp av den nya kunskapen, berättar Lisbet Engh Kraft, verksamhetschef/länssamordnare på barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad.

Det är dock inte bara skolhälsovården som kan ha nytta av ELSA. Även Arbetsmarknads- och socialförvaltningen kan tänkas ha nytta av den för att se hur olika sorters grupper av barn mår.


Varför behövs ELSA?

För att bättre kunna förstå och förutse ungas hälsa över tid och i olika åldrar så har man skapat ELSA. För närvarande så innehåller ELSA information från över 9 000 hälsosamtal. I syftet att skapa en bra och trygg uppväxt för barn i Värmland så måste man ha möjlighet att undersöka och veta när man ska sätta in rätt insatser, för barnet, men även för skolan, kommunen och landstinget. Via ELSA kan man se vilken effekt insatserna har haft över tid, och möjligen ifall de har haft inverkan på en grupp av elever. ELSA är ett av de viktigaste verktygen i att planera och följa upp insatser riktade till barn och unga.

– Den är en källa till väldigt mycket kunskap, berättar Lisbet Engh Kraft.

– Man ska komma ihåg att det flesta elever mår bra, de trivs, har god arbetsro, men just den här gruppen med, barn med funktionsnedsättningar är en utsatt grupp. Det finns andra utsatta grupper också, fortsätter Lisbet.

Pilotprojektet

Under 2011 genomförde man ett pilotprojekt för att undersöka hur vida ELSA var en bra lösning eller inte. 2 196 tioåringar fick svara på frågor i ett formulär. Frågorna spände över ett brett område, allt från om de åt frukost till hur deras levnadsvanor såg ut.

– Resultaten från pilotstudien är mycket positiva, berättar Marina Kalander Blomqvist. Bland annat uppger 98 procent av eleverna att de mår bra och 95 –97 procent att de äter frukost, lunch och middag samt sover bra. Men det finns också en grupp elever som svarat att de till exempel är trötta eller har andra besvär och det måste vi se över.

Hur det funkar

Informationen kommer från hälsoenkäter som barn och föräldrar får fylla i. Vidare från de hälsobesök som alla elever erbjuds hos skolsköterskan i förskolan, i årskurs 4 och årskurs 7 i grundskolan, samt i årskurs 1 i gymnasiet.
Frågorna på hälsoenkäten handlar om hälsa, trivsel, arbetsmiljö, levnadsvanor, med mera. Man har även med bakgrundfaktorer så som kön, etnicitet, boende och funktionsnedsättningar.

Att ha med bakgrundsfaktorer är extremt viktigt för att kunna genomföra djupare analyser av vad som påverkar barns hälsa och deras livsvillkor.  Det är sedan skolsköterskan som avidentifierar svaren, det vill säga tar bort all information som kan identifiera en enskild individ och sedan skriver in svaren i ELSA. Man räknar på att ELSA kommer att fyllas på med runt 10 000 enkäter från elever varje år.
Informationen i ELSA sänds över till landstinget som analyserar informationen och gör den redo för användning.

Text: Johan Holst