Etikettarkiv: Eriksdalsgatan

Nordby ger tak över huvudet

ASP bladet har träffat Stefan Berndtsson, enhetschef på ASP/ANA för att få höra mer om planerna kring det kommande boendet på Nordby.

Han berättar att det kommer att inrättas ett boende för missbrukare och personer med psykisk funktionsnedsättning. Vägen har varit lång och delvis snårig men nu börjar planerna ta form på riktigt och han visar till och med upp ritningarna för det hela.

De tidigare boenden som fanns på Norra Allén och Eriksdalsgatan var inte lämpliga, säger Stefan. De är små, trånga, inte handikapps-anpassade och passar helt enkelt inte de olika behov som faktiskt finns. Tanken var från början att ett nytt boende skulle byggas i ett bostadsområde i de norra delarna på Stockfallet, men i och med att det nya bostadsområdet där föll igenom hamnade slutligen boendet på Nordby istället.

– Det var Teknik- och fastighetsförvaltningen som letade och dammsög marknaden i Karlstad, säger Stefan Berndtsson. Han poängterar att de gjorde ett gigantiskt jobb men att de inte fann något som var riktigt bra och passade. Förra sommaren fick ASP/ANA en förfrågan om Nordby. Ägaren av fastigheten, där bland annat laserklinken och Nordby studentbostäder ingick, skulle sälja byggnaden. Teknik- och fastighetsförvaltningen frågade ASP/ANA om det skulle passa deras behov och på den vägen började det hela.

Det inleddes ett arbete med att informera de som boende i närheten. Dagiset, med personal och föräldrar, som ligger intill och andra grannar i närområdet fick alla chansen att säga sitt om det nya boendet. Efter diskussioner och med ett till största del positivt klimat bland de intillboende resulterade det i att kommunfullmäktige sköt till kapital till drift, anskaffning och ombyggnation.

– Det är kommunen som köper huset och vi hyr det av kommunen, säger Stefan.

Byggnaden ska byggas om för att anpassas för ändamålet. Ett fullvärdigt boende ska byggas och ombyggnationen ska förhoppningsvis stå klar i maj 2011. Det ska finnas två boenden med åtta lägenheter i varje för personer med psykiska funktionsnedsättningar samt ett omvårdnadsboende för missbrukare. För de som ska bo på boendet för missbrukare finns inget krav på drogfrihet. Många klarar inte av de vanliga behandlingsformerna och Norbyboendet ska vara en plats för de människorna och de kommer självklart ha tillgång till personal dygnet runt. Ingen ska vara utan bostad, menar Stefan Berndtsson.

När det gäller boende berättar Stefan att: – Inom ASP/ANA blir man inte placerad.  Du får ett boende. Du får ett hem. Flyttar du till Nordby bor du där. Du får ett hyreskontrakt från kommunen, även om det är ett andrahandskontakt.

Framtiden vet vi inget om men Stefan Berndtsson säger att målgrupperna missbrukare och personer med psykisk funktionsnedsättning växer. Behoven kommer med största sannolikhet att finnas även framöver och då finns det i Karlstad förhoppningsvis resurser i form av bland annat boenden för att svara upp till dessa behov.

Text: Henrik Sjöberg & Kajsa Jansson.

Behov av boende och bostad inom avdelningen för socialpsykiatri, alkohol och narkotika

Under flera år har ASP i årsredovisningar och ramyttranden,  boendeinventering och boendekartläggning m.m. påtalat det ökade behovet av  platser i särskilda boenden och lägenheter för gruppen personer med psykisk funktionsnedsättning.

Socialstyrelsen ger kritik efter inventering

En endagsinventering baserad på den 6 maj 2008 har gjorts av Socialstyrelsen. Då tvångsvårdades 3 066 personer, hälften enligt LRV och hälften enligt LPT. Den dagen hade ca 40 procent av de tvångsvårdade permission. Av psykiatrins ca 4 000 vårdplatser upptogs 1 800 platser av tvångsvårdade patienter. Socialstyrelsens inventering och analys visar att det finns skäl för alla aktörer hjälpas åt för att utveckla den psykiatriska tvångsvården.

De personer som vårdas med stöd av LPT och LRV har ofta stora vårdbehov och behöver omfattande vårdinsatser. Ändå visar Socialstyrelsens endagsinventering och den analys som gjorts att de flesta som vårdades den aktuella dagen endast fick läkemedelsbehandling. Det var bara en mindre grupp patienter som också fick psykologiska behandlingar och omvårdnads-/rehabiliteringsinsatser mm.

En stor grupp av patienterna har barn, men det var få som fick t ex familjestöd eller psykologiska insatser. Det finns alltså ett behov inom tvångsvården att etablera kontakt med patientens familj och övriga nätverk.

– Den psykiatriska tvångsvården är mycket tungt belastad med hög beläggning. Det påverkar vårdmiljön, vårdinnehållet och patientsäkerheten för patienterna och därför är det viktigt att alla aktörer hjälps åt för att förbättra situationen inom tvångsvården, säger Anders Printz, chef för nationellt utvecklingsstöd till verksamheter för människor med psykiska sjukdomar och funktionshinder.

Källa: 2009-02-23, Socialstyrelsens pressmeddelande: ”Tvångsvård är ett stort ansvar”

frodingshojd

Motsvarande svåra bostadssituation för personer med missbruksproblematik har påtalats från ANA. Vi kan nu konstatera att situationen är akut. Detta märks tydligt i flera avseenden: På korttidsboendet Eriksdalsgatan har boendetiderna blivit allt längre.  Boendet har under året haft full beläggning och den uppsatta maxtiden tre veckor för vistelse har inte kunnat hållas. Flera brukare har bott på Eriksdalsgatan under hela 2008. Bristen på lägenheter och boendeplatser i särskilda boendeformer har omöjliggjort för dem att flytta vidare. Tillgången på korttidsplatser har därmed varit så gott som obefintlig.

Antalet personer som är medicinskt färdigbehandlade ökar. Idag måste vår avdelning pga brist på boendeplatser betala 3 524 kronor per dag till Landstinget eller fatta besluta om externa placeringar.
Antalet ej verkställda gynnande beslut avs särskilt boende ökar. Idag har avdelningen fyra gynnande beslut som inte är verkställda, och vi räknar med flera under året. Främsta orsaken till ökningen är det nya vårdformen i LRV-lagstiftningen. Länsstyrelsen utövar tillsyn och kan hos staten ansöka om sanktionsavgift för kommunen. Resursbrist är inte ett godtagbart skäl. Sanktionsavgifter kan variera per ärende från 10 000 kr till en miljon kr.

På våra egna interna rehab- och boendeverksamheter inom missbruksvården (Ullebergsgården, Gökhöjden, Bore/Hjorten) varierar beläggningen under januari mellan 72 % och 90 %, beroende på aktuell drogsituation, efterfrågan och kravet  på lediga platser för akuta situationer.
Alternativet för dem som är i behov av särskilt boende blir istället externa placeringar. Under 2008 har kostnaderna för externa placeringen för gruppen personer med psykisk funktionsnedsättning ökat. Vi har tidigare klarat behovet med en budget motsvarande 1,5 årsplaceringar. Under 2009 kan kostnaden för externa placeringar komma att uppgå till fem årsplaceringar; 3,6 miljoner kr.

Alléns gruppboende fyller inte längre de krav som finns på särskilt boende vad gäller lägenhetsstandard och arbetsmiljö för personal. Nybyggnationen vid Stockfallet projekterades som ersättningsboende för Allén, med utökning en utökning med 11 boendeplatser. Varken investerings- eller driftskostnader prioriterades i den politiska processen.

Våra brukare/klienter har stora svårigheter att få egna lägenheter på öppna bostadsmarknaden. De som skulle kunna flytta till eget boende blir kvar i gruppboendet eller rehabverksamheter. De får inte möjlighet att utvecklas vidare till självständighet och flödet i verksamheten hämmas.

Vi ser en klar diskriminering på bostadsmarknaden för de målgrupper vi ansvarar för. Vi arbetar med människor som tillhör de mest utsatta., och deras behov av grundtrygghet utifrån sin funktionsnedsättning och förmåga är stort. Deras möjlighet att få en bostad inom den öppna bostadsmarknaden är starkt begränsade. Garantier om boendestöd är sällan tillräckligt.

Antalet ärenden vid ASP har ökat med 50 % sedan 2006. Handläggarna har en ökad arbetsbelastning och behovet av bostadsinsatser är stort. I många ärendet är boendet och stödet i boendet det centrala problemet. Att arbeta med bostadsanskaffning och vräkningsförebyggande åtgärder är viktigt.

Omvärldsförändringar har bl.a inneburit nedskärningar inom psykiatrin, med färre slutenvårdsplatser och kortare vårdtider. Nya diagnosgrupper har kommit till. Missbruksvården möter personer med allt svårare och tyngre missbruk. Droger är idag lätt att få tag i och missbruket börjar i allt yngre åldrar.

Den allt mer desperata situationen på bostadsmarkanden innebär risker för att våra klienter också blir mer desperata, vilket på sikt kan bli ett allvarligt arbetsmiljöproblem och öka kostnader för säkerhetsåtgärder i form av larm och ombyggnationer.

Sammanfattning: För att kunna tillgodose våra målgruppers behov och uppfylla Socialtjänstlagens krav; för att kunna arbeta med framförhållning, planering och med goda hemmaplanslösningar som ger kontinuitet och stabilitet för målgrupperna,  så krävs fler platser i särskilda boendeformer och ökad tillgång till egna lägenheter (spridda och samlat i trapphus).

Text:  Karl-Peter Johansson