Etikettarkiv: FNs barnkonvention

Starkare rättigheter för barn i skyddat boende

Regeringen anser att barns rättigheter som följer med sin mamma till ett skyddat boende behöver bli både bättre och tydligare. Därför har en särskild utredare fått uppdraget att se över och stärka barnperspektivet för barn som vistas i skyddat boende.

Den 25 november 2016 beslöt regeringen att ge en särskild utredare uppdraget att föreslå åtgärder för att stärka barnrättsperspektivet för barn som vistas i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare.

Dagens Juridik rapporterar att bakgrunden till utredningen bland annat är att medföljande barn i regel inte är föremål för biståndsbeslutet. Barnen omfattas då inte av de rättigheter de skulle haft under andra omständigheter, något som Regeringen vill ändra på. Utredningen är också ett led i Regeringens strategi för att motverka mäns våld mot kvinnor.

I deras kommittédirektiv ges utredaren uppdraget att föreslå åtgärder som förtydligar vilket ansvar samhället och enskilda aktörer, bland annat polis och socialtjänst, har för dessa barn. I uppdraget ingår att analysera gällande lagstiftning och föreslå förändringar för att säkerställa barnens rätt till säkerhet och trygghet. Utredaren ska se över kunskapen om barns behov och säkerställa rätten till bland annat skolgång, hälso- och sjukvård. Uppdraget innebär också att föreslå hur barnet som lever i skyddat boende ska synliggöras och kunna bli mer delaktig i frågor som rör individen.

Flera forskningsstudier som regeringen tagit del av visar att ungefär vart tionde barn i Sverige någon gång har upplevt våld från den ena förälderns till den andra. Vart tjugonde barn upplever våld ofta. Forskning (Jansson, Jernbro och Långberg 2011) visar att om dessa barn inte erbjuds kompetent stöd av samhället och god omvårdnad av en eller båda föräldrarna riskerar de en dålig hälso- och social utveckling. Det strider mot en grundläggande princip i FN:s barnkonvention där det står att varje barn har rätt till liv, överlevnad, utveckling och hjälp att rehabiliteras om det upplevt våld.

Det finns ingen nationell statistik på hur många barn som vistas i skyddat boende. Dock redovisar de ideella riksorganisationerna för kvinno- och tjejjourerna, Unizon och Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer (ROKS) varje år antalet barn i sina medlemsjourer. 2015 vistades 2200 barn i Unizon´s jourer och 2014 redovisade ROKS 871 boende barn i sina anslutna kvinnojourer.

Utredningen ska vara slutförd och redovisas senast den 31 december 2017.

Text: Ylva Alsterlind
Foto: Sara Axelsson

Rädda Barnen har barnperspektivet

Rädda Barnen startades 1919 i England av Eglantyne Jebb. Det var efter första världskriget som hon såg att barnen inte fick sina rättigheter tillgodosedda. Rädda Barnens verksamhet spred sig till hela Europa efter kriget och Sverige kom med som andra land. I november 1919 bildades Svenska Rädda Barnen av Ellen Palmstjärna. Nu är det 27 länder som är med i Rädda Barnen alliansen som är en internationell samarbetsorganisation.

Regionkontoret i Karlstad har tre anställda: Maritha Fältén, Annika Karlsson och Monika Jansson. De ger stöd i både Värmlands och Örebro län som har ca 4000 medlemmar. På kontoret finns även under våren en praktikant Ellinor Karlsson Det arbetar ca 175 personer på Rädda Barnen i Sverige inklusive sju utlandskontor.  Antalet medlemmar i Sverige är ca. 89000 och i Karlstad är det ca 1000 st. De grupper som man arbetar för är bl a våldsutsatta barn i hela världen och i Sverige bl a att motverka diskriminering i skolan – mobbning.
I Karlstad så har man nu igång ungdomsgrupper i ett projekt som heter ”Ellen”. De vänder sig till flickor i 14 års åldern. Det är samtalsgrupper där flickor träffas och får diskutera frågor som ex. kompisar, kärlek och drömmar med utgångspunkt från barns rättigheter som finns i FNs konvention om barnets rättigheter. Det finns två grupper till. En ”Allan” grupp som håller på att startas. Den är för pojkar i 14 års åldern och där skall man diskutera olika frågor som är aktuella för pojkar och en grupp som heter ” Coolt med koll ”.
I Coolt med koll så diskuteras ex. hedersrelaterade frågor, vad som formar individer, och hur man hanterar sina känslor. En grupp kommer att startas i höst i Karlstad. Många ungdomar saknar i dag möjlighet att diskutera frågor som ex. jämställdhet, heder och olika kulturella sedvänjor. Rädda Barnens uppfattning är att samtal kan ersätta våld och leda till personlig utveckling där fokus är att lyfta fram likheter mellan människor och därmed skapa förståelse. Det är ungdomar oftast studenter som leder grupperna och det finns sju st. Ellen grupper under våren. Syftet med grupperna är att ungdomarna skall få göra sin röst hörd och få reda på vilka rättigheter dom har. Gruppernas verksamhet går ut på att deltagarna skall lära sig att bryta mönster och att kunna säga nej och att lära sig att stå för det dvs. att stärka självkänslan hos sig själva och varandra.

Det är en väldig kvinnodominans inom Rädda Barnen säger Maritha Fältén. Vi skulle behöva flera män som kan arbeta med att ex. utbilda medlemmarna.

Rädda Barnen i Karlstad arbetar med att ge ett medmänskligt stöd i ett Integrationsprojekt som just heter MMS – medmänskligt stöd. Det projektet riktar sig till nyanlända elever på Rudskolan. Där vill Rädda Barnen i Karlstad gärna ha fler män som engagerar sig. Rädda Barnen arbetar internationellt med ett utbildningsprojekt som kallas Rewrite The future. Man skulle kunna fritt översätta det till att Internationella alliansen inom Rädda Barnen vill vara med om ”att skriva om framtiden ”.  Satsningen handlar om att Rädda Barnen arbetar  med att påverka de länder där man idag inte erbjuder barn gratis grundskola.

Rädda Barnen anser att alla barn ska erbjudas gratis grundskola. Barnen skall inte vara med och försörja familjerna genom att dom tvingas att arbeta, utan dom skall gå i skolan. Vid många internationella katastrofer så är internationella Rädda Barnen med och hjälper till. Genom lokal bössinsamling i ex Karlstad så kommer föreningen här med i det hjälparbetet.
Genom att barnen är en extra utsatt grupp i världen så tog FN fram en barnkonvention som kom 1989 och den antogs av Sverige 1990 nu är det 193 stater som har anslutit sig till den. Genom den så har man fått en gemensam syn på vad som är barns rättigheter i världen. I barnkonventionen som består av 54 artiklar finns dom grundprinciper som Rädda Barnens arbete bygger på. Dessa är:

  1. Alla barn har samma rätigheter och lika värde ingen får diskrimineras
  2. Barnens bästa skall alltid komma i främsta rummet
  3. Varje barn har rätt att överleva och utvecklas
  4. Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det

Text: Olle Stagnér Bild: Per Rhönnstad