Etikettarkiv: Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Förkortningsskolan HSAN och HSL

Under detta år har vi en artikelserie som heter Förkortningsskolan. Här förklarar vi vanligen förekommande förkortningar. Dessutom ger vi en faktabelysning till begreppet som förkortningen betyder.

HSAN

Förkortningen står för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. HSAN inrättades 1980 och är fr.o.m. den 1 juli 2011 en nämndmyndighet. HSAN är en statlig, domstolsliknande myndighet som prövar så kallade behörighetsfrågor avseende legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, det vill säga:

prövotid

återkallelse av legitimation eller annan behörighet att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården

indragning eller begränsning av förskrivningsrätt

ny legitimation eller annan behörighet

Frågorna prövas på anmälan av Socialstyrelsen eller på ansökan av den yrkesutövare som saken gäller. Även Riksdagens ombudsmän (JO) och Justitiekanslern har rätt att göra anmälan. HSAN:s beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Ansvarsnämnden består av en ordförande och åtta andra ledamöter. De utses av regeringen för tre år. Ordföranden ska ha varit ordinarie domare. Ordförandens ersättare ska vara eller ha varit ordinarie domare. Övriga ledamöter och deras ersättare, som ska ha särskild insikt i hälso- och sjukvård, utses efter förslag från:

Sveriges Kommuner och Landsting (1)

Landsorganisationen i Sverige (1)

Tjänstemännens centralorganisation (1)

Sveriges akademikers centralorganisation (1)

bland personer som kan anses särskilt företräda allmänhetens intressen (4)

Kammarkollegiet sköter handläggning och administration åt ansvarsnämnden. Det innebär att personal som är anställd av Kammarkollegiet förbereder de ärenden som ansvarsnämnden beslutar om.

Källa: http://www.kammarkollegiet.se/hsan

HSL

Att vara inskriven på en psykiatrisk vårdavdelning grundar sig antingen på HSL, LPT eller LRV. Är man inskriven enligt LPT eller LRV så är det förenat med tvång, medan inskrivning enligt HSL är grundat på fri vilja.

HSL står för Hälso- och sjukvårdslagen. Den trädde i kraft 1 januari 1983 och senaste ändringen gjordes 2010. I lagens första paragraf definieras vad som menas med hälso- och sjukvård. Där står:

”Med hälso- och sjukvård avses i denna lag åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Till hälso- och sjukvården hör även sjuktransporter samt att ta hand om avlidna.

I fråga om tandvård finns särskilda bestämmelser.”

Lagens andra paragraf slår fast vad målet är för hälso- och sjukvården;

”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården.”

Källa: HSL §§1-2

Text: Karl-Peter Johansson