Etikettarkiv: hamna mellan stolarna

FRIS – Hjälper människor tillbaka till samhället

frisFRIS betyder ”Försäkringstagarnas rätt i samhället”, det är en ny förening i Karlstad (den startade 10/3-08). FRIS är unik i sitt slag i Sverige, det man arbetar med är att vägleda de försäkrade med stöd och stöttning för en rättvis och rättssäker prövning hos Försäkringskassan.


Stefan Lundmark säger att de som arbetar inom föreningen har egna erfarenheter från att vara utanför samhället, sedan har man läst in sig på ämnet, bl a Förvaltningslagen, för att kunna jobba med dessa frågor. Den hjälp man ger sina medkamrater är att berätta för de sjukskrivna hur beslutsgång och rättsprocess är upplagda inom försäkringsområdet.

Samhället bör vara tillmötesgående och skapa möjligheter för den enskilde individen och dess funktionsnedsättning. Fris gör inga egna medicinska bedömningar. Det är försäkringskassans medicinske rådgivare som är rådgivande till handläggarna i ärendet. Allt som oftast går handläggaren på den medicinske rådgivarens rekommendationer. Den behandlande läkaren bör få mer respekt och tilltro för den bedömning av arbetsförmågan som han gör av den försäkrade.

Fris anser att det som sker idag är orimligt, att en person som efter tio års sjukfrånvaro skall vara helt arbetsför från en dag till en annan. De vill jobba för en mer hållbar rehabilitering utifrån den enskildes funktionsnedsättning och erfarenheter.

Stefan Lundmark (v.ordf) och Karin Blomqvist (ordf) har träffat socialförsäkringsminister Christina Husmark Persson för att diskutera kring dessa frågor vid ett antal tillfällen, de säger att det varit en god dialog men att result har uteblivit.  Fris ser fram emot vilka åtgärder regeringen tänker presentera 2010 för de människor som nu hamnat mellan stolarna och inte uppbär ersättning av något slag.

Fris har nu ca 500 medlemmar från hela landet och kan sägas ha blivit en fackförening för de sjuka, samt även en informationscentral för medlemmarna. Där talar man om vilka rättigheter och skyldigheter den försäkrade har. Det är genom utskick och öppna möten som man erbjuder sina medlemmar att delta i deras verksamheter. Man har även ett café där medlemmarna träffas kring olika teman. Tillsammans med studieförbundet BILDA bedriver Fris ett projekt kallat ”Hela livet” som är en kurs.

Vill du veta mer kan du passa på att besöka deras hemsida

Text: Olle Stagnér

YRKE: Socialsekreterare

handlaggare-webBirgitta Bånkestad,

Socialsekreterare Karlstad Kommun

Vad gör en socialsekreterare? Jag arbetar på avdelningen socialpsykatri, alkohol och narkotika och till mig kan man vända sig om man är 20 år eller äldre och vill förändra sitt beteende gällande alkohol, narkotika och/eller spel. Min roll är att motivera personen ifråga, att stötta i förändringsarbetet, att göra utredningar utifrån individens önskemål och behov samt även att besluta om insatser som eventuellt skall sättas in (vissa beslut gällande det tas dock av hennes chef) och sedan följa upp de utifrån den lagstiftning som finns.

Jag träffar många männsikor, ibland kortare tid och ibland längre beroende på vilka problem som personen ifråga har. Förr var helheten mer tydlig för samarbetet mellan de olika avdelningarna inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen fungerade bättre. Idag har många klienter kontakt med flera olika handläggare inom olika avdelningar och enheter och det kan tyvärr leda till att en del kommer i kläm och “hamnar mellan stolarna”.

Hur länge har du jobbat som socialsekreterare? 1975 avslutade jag min socionomutbildning så jag har arbetat som socialsekreterare i drygt 30 år vilket gett mig en stor erfarenhet inom det här området. Jag har även gått en treårig psykoterapiutbildning, s.k. steg 1-utbildning. Efter examen jobbade jag inom socialtjänsten i Kungsbacka, Falkenberg och Göteborg för att sedan hamna inom i Karlstad 1980.

Tidigare hade jag hand om barn- och ungdomsvård, socialbidragsärenden och missbruksvård. Bredden på arbetsuppgifter var bra för jag fick en god insikt i individers och familjers hela problematik. Idag arbetar jag mest med personer som har alkoholproblem.

Har missbruksproblemen ökat i samhället? Det är svårt att svara på rent generellt men jag ser att missbruk av alkohol har ökat, framförallt är det fler äldre människor som får stora alkoholproblem, mycket beroende på att alkoholen idag är så lättillgänglig.  Även blandmissbruk har ökat och vi ser också idag att många av de yngre personer som har ett drogmissbruk även har psykiska problem. Det har överlag blivit lättare att få tag i alkohol och droger idag – dels p.g.a de all öppnare gränserna mellan länderna och dels p.g.a möjligheten att beställa preparat över Internet.  Något som blivit mer uppmärksammat och också ökat är spelberoende.  Spelandet kan få stora negativa konsekvenser och det kan gå så långt att missbrukaren spelar bort allt den äger och har, såsom t. ex. boende. Men alla människor är olika och vissa kan förändra sitt beteende i tid medan andra behöver längre tid för förändring.

Hur ser kontakten ut med klienten? Den första kontakten kan se väldigt olika ut, det kan vara den blivande klienten själv som tar kontakt eller så kan det vara anhöriga som är oroliga och därför hör av sig. När sedan jag och klienten upprättat en kontakt så möts vi oftast hos mig men jag åker också på hembesök i hemmet eller i något av kommunens boenden.  Det händer även att jag besöker behandlingshem och dylikt. Om jag ser eller hör att någon far illa så har jag skyldighet att ta reda på hur det förhåller sig och att hjälpa personen.

Hur ser du på framtiden? Alkohol- och narkotikaavdelningen (ANA) är nyligen ihopslagen med avdelningen för socialpsykiatri (ASP) så det kommer bli en del förändringar. Allt är dock inte klart än så framtiden får utvisa vad som kommer att ske.

Text: Stefan Gustafsson  Foto: Robert Olsson