Etikettarkiv: hemlösa

Oroväckande ökning av hemlösa

1Hemlösa och bostadssökande i utsatta grupper ökar oroväckande kraftigt i många kommuner. Frågan om vem som har ansvar att alla har bostäder att tillgå, aktualiseras därmed.

I takt med att bostadssökande i utsatta grupper ständigt ökat, beslöt organisationerna Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO), Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2011 att göra en utredning om på vem ansvaret ligger för att alla i en kommun ska få tillgång till bostad. Rapporten kallas ”Bostad för alla” och blev klar februari i år. Den innehåller flera förslag till som syftar till vad man anser skulle kunna bli en bättre bostadsmarknad.

– Det behöver byggas mycket mer bostäder över praktiskt taget hela landet, och framför allt då hyresrätter som människor har råd att bo i, säger Anders Konradsson, chef för Boendeenheten Hyresgästföreningen i utredningen.

I Boverkets bostadsmarknadsenkät för 2013 uppger 246 kommuner av landets totalt 290 att de hade brist på hyresrätter. Boverket har dock visat att svårigheten att ordna bostad inte alltid har direkt samband med bostadsbrist. Även i kommuner med bostadsöverskott har utsatta grupper svårt att få bostad.

I rapporten Bostad för alla, riktar man sig mot hela landets boendesituation, där ett av syftena är att inspirera och frammana ett bättre samarbete mellan kommuner, hyresvärdar och olika förvaltningar. Bostadsbidragssystemet lyfts också fram. Det fungerar idag dåligt och kan mer ses som ett bidrag för ensamstående med barn. Det bör ses över och hänsyn bör då tas till grupper med låg inkomst som står utanför bostadsmarknaden.

Några saker utredningen pekar på som man menar skulle förbättra och underlätta för de inblandade är bra styrning och ledning. Flera kommunala ansvarsområden skulle samarbeta mer, som till exempel socialtjänst och bostadsförsörjning. Detta gäller både inom, såväl som mellan olika kommuner.
Viktigt är också att man känner till varandras roller, att både kommun och fastighetsägare tar sitt ansvar.

Endast en väg in
En annan viktig punkt är att det endast bör finnas en kontaktväg in till kommunen för såväl bostadssökande, fastighetsägare och myndigheter. Det vill säga, en tydlighet i vem och vart man ska vända sig. Utredningsgruppen tycker också att regeringen bör se över nationella riktlinjer, som hur man till exempel hanterar boende vid hot- och våldssituationer. Hur ska en flytt hanteras mellan olika kommuner där personen har en skyddad identitet? Det är något som saknas idag.

Så hur var det då, var ligger då ansvaret?
– Det bostadssociala ansvaret ligger hos kommunen. Men för att kommunen ska kunna tillhandahålla bostäder måste den kommunala organisationen samordnas och samarbetet med bostadsmarknadens lokala aktörer fungera. Det är den viktigaste slutsatsen i den rapport som vi tillsammans tagit fram. Det säger Henrik Tufvesson, chef Analys och opinion Fastighetsägarna Stockholm, som varit Fastighetsägarnas representant i arbetsgruppen.

Text: Roger Trondsen
Illustration: Martin Bäckström-Ledin

BOSTADSLÖSA OCH BOSTADSBRIST

En konferens om Bostad Först ägde nyligen rum. Med anledning av detta publicerar ASP Bladet en debattartikel om svensk bostadssituation, signerat Steve Krauss från ABF Malmö.

Idag i Sverige finns för närvarande ca: 250 000 bostadslösa och 34 000 hemlösa. Dessa siffror kommer att öka kraftigt under de närmaste 20 åren om inte fler bostäder byggs. Här i Malmö beräknas antal invånare öka från 300 000 till 400 000 till året 2030. Situationen är densamma i samtliga storstadsområden i hela landet. Detta kommer, redan nu, att slå hårdast mot ungdomar och de ekonomiskt svaga i samhället.

Som bostadslös räknas de som har tak över huvud men saknar eget kontrakt. Det vill säga inneboende, andrahands kontrakt, med mera. Denna grupp innefattar många ungdomar. I en av studiecirklarna som jag leder på ABF Malmö, Vem Älskar en Hemlös, är 6 av 8 deltagare bostadslösa studenter. Fyra av dem bor kollektivt, en situation som är allt vanligare för ungdomar idag.

Utestängda

Hemlösa är den grupp som har det svårast med att komma in på bostadsmarknaden. Dessa är på grund av olika typer av problematik helt utestängda från marknaden.

Jag har en teori om att problemen härrör från flera faktorer. För det första, ett problem består av samhällsförändringen. På 50 – 60-talet, under miljonbygget, såg Sverige helt annorlunda ut. Man slutade skolan, skaffade jobb och gifte sig, eller flyttade ihop och skaffade familj. Majoriteten av de lägenheter som byggdes då var 3 eller 4 r.o.k. Det fanns bara en liten procent 1:or och 2:or.

Idag ser samhället ut helt annorlunda. I Rapport för ett tag sedan visades en undersökning där det stod att i Stockholm, Göteborg och Malmö var över 50 % av hushållen ensamma hushåll. Ungdomar idag satsar på karriär och väntar med att skaffa familj tills de är över 30 år. Som ensam är det svårt att klara hyran på en stor lägenhet. Dessutom i ett annat inslag i Rapport sades det att unga inte är intresserade av industrijobb som oftast ligger i mindre orter där det finns lediga lägenheter.

Det andra stora problemet är det som kallas för gentrifering. Allt fler hyresrätter omvandlas också till bostadsrätter, särskilt i storstadsområden. Byggbranschen vill huvudsakligen bara bygga insatslägenheter. Detta påverkar ungdomar och andra med svag ekonomi negativt.

Sist, en del kommunala bostadsbolag är aktiebolag och det verkar som vinst intresset har gått före behov av bostäder.

Det som krävs idag är ett större byggande av hyresrätter. I storstäderna, särskilt i städer med högskolor, behövs flera enkla billigare 1:or/2: or. Dessutom skulle det vara bra om de kommunala bostadsbolagen överlät 10 % av sina lägenheter till det sociala. Detta finns redan olika platser i Danmark som har det så. Detta skulle underlätta att ordna bostäder till dem som är hemlösa och har socialbidrag.

 

Text: Steve Krauss, ABF Malmö