Etikettarkiv: Hyresgästföreningen

Oroväckande ökning av hemlösa

1Hemlösa och bostadssökande i utsatta grupper ökar oroväckande kraftigt i många kommuner. Frågan om vem som har ansvar att alla har bostäder att tillgå, aktualiseras därmed.

I takt med att bostadssökande i utsatta grupper ständigt ökat, beslöt organisationerna Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO), Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2011 att göra en utredning om på vem ansvaret ligger för att alla i en kommun ska få tillgång till bostad. Rapporten kallas ”Bostad för alla” och blev klar februari i år. Den innehåller flera förslag till som syftar till vad man anser skulle kunna bli en bättre bostadsmarknad.

– Det behöver byggas mycket mer bostäder över praktiskt taget hela landet, och framför allt då hyresrätter som människor har råd att bo i, säger Anders Konradsson, chef för Boendeenheten Hyresgästföreningen i utredningen.

I Boverkets bostadsmarknadsenkät för 2013 uppger 246 kommuner av landets totalt 290 att de hade brist på hyresrätter. Boverket har dock visat att svårigheten att ordna bostad inte alltid har direkt samband med bostadsbrist. Även i kommuner med bostadsöverskott har utsatta grupper svårt att få bostad.

I rapporten Bostad för alla, riktar man sig mot hela landets boendesituation, där ett av syftena är att inspirera och frammana ett bättre samarbete mellan kommuner, hyresvärdar och olika förvaltningar. Bostadsbidragssystemet lyfts också fram. Det fungerar idag dåligt och kan mer ses som ett bidrag för ensamstående med barn. Det bör ses över och hänsyn bör då tas till grupper med låg inkomst som står utanför bostadsmarknaden.

Några saker utredningen pekar på som man menar skulle förbättra och underlätta för de inblandade är bra styrning och ledning. Flera kommunala ansvarsområden skulle samarbeta mer, som till exempel socialtjänst och bostadsförsörjning. Detta gäller både inom, såväl som mellan olika kommuner.
Viktigt är också att man känner till varandras roller, att både kommun och fastighetsägare tar sitt ansvar.

Endast en väg in
En annan viktig punkt är att det endast bör finnas en kontaktväg in till kommunen för såväl bostadssökande, fastighetsägare och myndigheter. Det vill säga, en tydlighet i vem och vart man ska vända sig. Utredningsgruppen tycker också att regeringen bör se över nationella riktlinjer, som hur man till exempel hanterar boende vid hot- och våldssituationer. Hur ska en flytt hanteras mellan olika kommuner där personen har en skyddad identitet? Det är något som saknas idag.

Så hur var det då, var ligger då ansvaret?
– Det bostadssociala ansvaret ligger hos kommunen. Men för att kommunen ska kunna tillhandahålla bostäder måste den kommunala organisationen samordnas och samarbetet med bostadsmarknadens lokala aktörer fungera. Det är den viktigaste slutsatsen i den rapport som vi tillsammans tagit fram. Det säger Henrik Tufvesson, chef Analys och opinion Fastighetsägarna Stockholm, som varit Fastighetsägarnas representant i arbetsgruppen.

Text: Roger Trondsen
Illustration: Martin Bäckström-Ledin