Etikettarkiv: Kommunens insats

Ny yrkesgrupp – Vård & Stödsamordnare

En ny yrkesgrupp ska etableras inom kommuner och landsting. Det handlar om vård- och stödsamordnare. Vi har varit i kontakt med Pernille K Andersson, programledare för en universitetsutbildning på Karlstads Universitet som utbildar den nya yrkesgruppen.

Vad är en vård- och stödsamordnare? Det är en person som fungerar som en koordinator för de insatser som behövs för individen just i den aktuella situationen, eller annorlunda uttryckt, den samordnar de hjälpinsatser psykiskt sjuka och psykiskt funktionsnedsatta har behov av. Det spelar ingen roll om vården ska ges av landsting eller kommun, utan individen står i centrum. Vård- och stödsamordnaren ser till att brukaren inte hamnar mellan stolarna. Tillsammans med den psykiskt sjuke/psykiskt funktionsnedsatta, psykiatriläkare, socialtjänst och anhöriga planeras, genomförs och utvärderas de vårdinsatser som behövs.

Bakgrunden Arbetssättet som en vård- och stödsamordnare har, är redan etablerat i flera länder. Det rör sig om Australien, England, USA, och de nordiska länderna Danmark och Norge. Där benämns samordnaren som en ”case manager”. Det var genom Miltonutredningen som behovet av en koordinator upptäcktes. I utredningen kom man fram till att brukaren många gånger hamnade mellan stolarna, på grund av att det saknades en samordning mellan landstingets och kommunens insatser.

Utifrån denna bakgrund och behovet av kompetens, så inrättade Karlstads Universitet en ny utbildning, Vård- och stödsamordnarprogrammet.

Utbildningen Hösten 2008 antogs de första studenterna till det nya programmet. Det är en treårig utbildning med psykologi som huvudinriktning och leder till en filosofie kandidatexamen. Exempel på kurser man läser är juridik, kognitiv psykologi, psykiska sjukdomar och organisationsteori. Utöver kurserna ingår en verksamhetsförlagd utbildning (praktik) som omfattar en termin. Sista terminen utgörs av ett uppsatsarbete/examensarbete.

Vård- och stödsamordnar-programmet är unikt i sitt slag i Sverige, men det förekommer också som uppdragsutbildning. Sedan finns det personer som redan i praktiken fungerar som vård- och stödsamordnare.

Att etablera den nya yrkesgruppen Behovet av personer som samordnar vården och stödet i en brukares nätverk är redan konstaterat, men det kan finnas problem i etableringen av yrkesgruppen. Det handlar inte om den politiska nivån eller om baspersonalen, de som arbetar på ”golvet”, utan svårigheten kan ligga i att få med mellanskiktet ”på banan”, menar Pernille K Andersson.

Det är främst inom landsting och i kommunernas socialpsykiatri som de nyutbildade vård- och stödsamordnarna kommer att få arbete.

Text: Karl-Peter Johansson
Foto: Stefan Ek