Etikettarkiv: Kompetensutveckling

Projekt ”Integrerad Psykiatri i Värmland – kompetensutveckling för baspersonal”

Under hösten 2008 gjorde Värmlands sexton kommuner och Värmlands läns landsting en gemensam projektansökan till Socialstyrelsen inom området ”kompetensutveckling för baspersonal”. Projektet beviljades 3,8 miljoner kronor och våren 2009 utsåg man projektsamordnare och projektgrupp som nu arbetar med att planera verksamheten.

Syftet med projektet är att utveckla de olika yrkesgrupperna inom kommuner och landsting till en gemensam resurs med brukarnas/klienternas bästa i fokus. Målet med utbildningssatsningen är att bilda samverkansteam som har gemensam kunskapsbas ochgemensamma arbetssätt. En mycket viktig del i projektarbetet är också att lägga grunden till en långsiktig strategi för kompetensförsörjning inom den integrerade psykiatrin i Värmland.

Just nu planeras ”Certifieringsutbildningen” tillsammans med Kristinehamns Folkhögskola. KPS och certifieringsutbildning kommer att genomföras tillsammans med Värmlands folkhögskolor. Utbildningen omfattar 10 utbildningsdagar och genomförs under 2010 men med kursstart redan i november 2009.  Totalt skall åtta utbildningar genomföras i länet och varje utbildningsgrupp kan omfatta upp till 25 deltagare, vilka kommer utgöras av personal från kommun och landsting. För att  deltagarna skall slippa långa resor förläggs utbildningen på en folkhögskola så nära hemorten som möjligt.

Vad gör Socialstyrelsen

– INOM OMRÅDET PSYKISKA SJUKDOMAR &
PSYKISKA FUNKTIONSHINDER?

Det Socialstyrelsen gör inom området, kan delas in i fyra delområden: att tydliggöra uppdrag och ansvar, att föra ut kunskap och metoder, att förbättra verksamhetsuppföljning och att stötta brukarmedverkan.

Att tydliggöra uppdrag och ansvar
Personer med psykisk sjukdom eller funktionshinder har rätt till vård och socialt stöd. För Socialstyrelsens del gäller det att tydliggöra för kommuner och landsting vilket ansvar de har. Särskilt viktigt är det att ge stöd till rättstillämpningen när det gäller samverkan och samarbete mellan huvudmännen.

Att föra ut kunskap och metoder
Personer med psykisk sjukdom eller psykiska funktionshinder har rätt till bästa möjliga vård och stöd enligt de senaste forskningsresultaten. För att de senaste rönen ska komma patienter och klienter till gagn är det viktigt att personalen kontinuerligt får tillgång till kunskap och metoder. I enlighet med regeringsuppdrag arbetar man även med att utreda behovet av och genomföra kompetensutveckling för olika personalgrupper.

Att förbättra verksamhetsuppföljning
Som ett led i detta har man inrättat NU!-projektet, Nationellt utvecklingsstöd till verksamheter för människor med psykiska sjukdomar och funktionshinder. Projektet ska utveckla och stötta olika former av förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård och socialtjänst samt samordna och utveckla Socialstyrelsens arbete med psykiatrifrågor.

Inom Socialstyrelsen finns nu också Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa (UPP), ett nationellt utvecklingscentrum för tidiga insatser till barn och unga som löper risk att drabbas av svårare psykisk ohälsa. Man har funnit att samverkan mellan skola, socialtjänst samt hälso- och sjukvård är helt nödvändigt för att samhället ska kunna erbjuda ett tidigt stöd till barn och unga.

Att stötta brukarmedverkan
Personer med psykiska sjukdomar eller psykiska funktionshinder ska ha inflytande över sin vård och behandling och sitt sociala stöd. Erfarenheter från enskilda och grupper av brukare och närstående ska vara en del av verksamheternas kunskaps- och kvalitetsutveckling. Det är viktigt att hälso- och sjukvården och socialtjänsten lyssnar till och respekterar de synpunkter som framkommer.

Socialstyrelsen uppmärksammar och diskuterar frågor som rör etik och mänskliga rättigheter för människor med psykiska sjukdomar och funktionshinder, och man bedriver en stödjande tillsyn med fokus på patientsäkerhet och rättssäkerhet.