Etikettarkiv: läkarintyg

Försäkringskassan backar efter viktig dom

5647457475457Högsta förvaltningsdomstolen har förtydligat reglerna när det gäller sjukersättning vid långvarig sjukdom. Magnus Eriksson på LO-TCO Rättskydd tycker att det är ett bra beslut domstolen har tagit.

– Det var en viktig dom, den är till fördel för personer som har nekats få sjukersättning eller som blivit utförsäkrade. Sjukdomshistorik som har varit svåra att fasställa tidigare är diagnoser som fibromyalgi och andra smärttillstånd. Nu har de rätten på sin sida, det gör det lättare i bedömningen av den långtidssjukskrivne så att denne får sjukersättning i framtiden. Även Arbetsförmedlingens bedömning kommer att tas med i beaktning, säger Magnus Eriksson.

Läkarintyg hjälpte inte
Högsta förvaltningsdomstolen behandlade ett särskilt fall, vilket berörde en kvinna som blev utförsäkrad 2010. Fastän kvinnan hade läkarintyg och intyg från psykoterapeut och handläggare på arbetsförmedlingen, så fick hon avslag på sin ansökan om tre fjärdedelars sjukersättning från försäkringskassan. Sedan dess har kvinnan drivit ärendet vidare med turer fram och tillbaka i förvaltningsrätten där hon fick rätt. Men försäkringskassan överklagade till kammarrätten som valde att gå på försäkringskassans linje.

Avgörande dom
Men nu är fallet avgjort i Högsta förvaltningsrätten och den är en prejudicerande dom, som är vägledande för andra som är i samma situation. Fallet har bollats fram och tillbaka mellan olika domstolsbeslut som ena gången har varit till fördel för kvinnan, en dom som sedermera överklagades av Försäkringskassan, som i sin tur fick fått rätten vid andra instans.

Men i och med den slutliga och avgörande domen från Kammarrätten kommer det i framtiden att bli lättare för gemene man att söka sjukersättning, förhoppningsvis utan att bli ifrågasatta över sin sjukdomsbild.
– När alla vägar är beprövade och utdömda och efter individuell beprövning, ska det finns goda möjligheter att ansöka på nytt, för de människor som tidigare har fått avslag, avslutar Magnus Eriksson för ASP Bladet.

Text: Lotta Tammi
Foto: Per Rhönnstad

SKÄL FÖR AVGÖRANDET
Av 7 kap. 1 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring, AFL, framgår
att en försäkrad vars arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av
sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan
har rätt till sjukersättning. För rätt till sjukersättning krävs att
arbetsförmågan kan anses stadigvarande nedsatt […]

I 7 kap. 3 § första stycket AFL anges att det vid bedömningen av i vad mån
arbetsförmågan är nedsatt ska beaktas om den försäkrade har sådan förmåga att
han eller hon kan försörja sig själv genom förvärvsarbete på arbetsmarknaden.
Lagen om allmän försäkring har upphävts men är enligt 1 kap. 3 § lagen
(2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken tillämplig i målet. Regler om
sjukersättning motsvarande dem i lagen om allmän försäkring finns numera i
33 kap. socialförsäkringsbalken.
Reglerna om beviljande av sjukersättning ändrades per den 1 juli 2008.

Källa: Högsta förvaltningsdomstolen Stockholm

Äntligen körkort

Eric Donell har ADHD och Tourettes syndrom så det känns genuint det han berättar om att ta körkort om man har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Detta är ingenting han bara har läst sig till. Han har personlig erfarenhet.

Tänk dig att du kör på en väg. Snön yr så du ser bara några meter framåt. Tänk dig samma väg en vacker solig sommardag. Det kan vara skillnaden att en person med NPF kör bil och att en ”normal” person gör det. För att vara en god bilförare skall man ha exekutiva funktioner, det vill säga bland annat att man kan fatta snabba beslut och anpassa sig efter omgivningen. Med detta inleder Eric Donell sin föreläsning.

För ett par år sedan var det ett förslag, enlig media, att personer med ADHD inte skall få köra bil framöver. Detta är inte så klokt. Man bör bland annat betänka att personer har olika grava former av ADHD, några är utmärkta bilförare, medan andra bör lämna fordonet hemma. Vissa passar, andra inte.

Det är viktigt att veta att NPF ökar risken för att hamna i olyckor. NPF kan påverka ens färdighet att köra bil, några av områdena som kan påverkas är bland annat: omdöme, erfarenhet, attityd bakom ratten, att kunna behålla lugnet i stressiga situationer, att kunna planera framåt och simultankapacitet. Det är graden av funktionshinder som spelar roll.

LIKA FARLIGT SOM FYLLA

Eric berättar att det finns en rapport som kommit fram till att medel till svår ADHD är lika farliga i trafiken som en rattfull. Personer med ADHD mister körkortet tre gånger oftare än ”normala”, de får tre gånger så ofta böter, de är en trafikfara då de oftare missar skyltar, gör impulsiva manövrar och har en utåtagerande körning. Men, personer med ADHD kör oftare bil än ”normala”, detta kan vara en delförklaring till överrepresentationen.

Personer med Aspergers syndrom liknar personer med ADHD, men de har också svårt med att vara flexibla i trafiken. Det är viktigt att intuitivt utgå från trafikreglerna om det finns en fara. Aspergare behöver särskilt öva trafiksituationer som rondeller och stora parkeringsplatser där regler ofta inte följs och man måste vara fokuserad på att kunna frångå reglerna och tänka sig in i andras tankar.

För personer med Tourettes syndrom kan man öva sig på att skjuta upp eller ersätta tics. Man kan använda sig utav Habit reversal för att ”släcka ut” ticsen med en motrörelse. Man kan också prova en medicin som inte ger ökande tics som biverkan.

Lars Englund som är chefsöverläkare på Transportstyrelsen menar att minst 90 % av alla personer med NPF kan ta körkort, det är väldigt individuellt. Några kan ha en svår variant och ändra en lätt variant av samma diagnos.

MEDICINER OCH MEDPASSAGERARE

Personer som medicineras mot ADHD kör långsammare. Om man tar medicin under en bilfärd så skall man dock se till att den räcker hela färden, annars kan symtomen till och med bli värre.  Vid bussfärder står det ibland en skylt att ”Samtal med föraren under färd förbjudet”. Eric säger att samtal under bilfärden kan vara livsfarligt. Han berättar leende om en episod där han själv körde med två kompisar i bilen.

– Kompis ett sa ”sväng vänster”, kompis två sa ”sväng höger”, vad gjorde jag? Körde rakt fram och ner i diket förstås!

OM, NÄR, HUR KÖRKORT?

Det är viktigt att vänta med att ta körkort till personen är mogen. För att få ett övningskörningstillstånd vid NPF måste man kryssa i rutan att man har ett NPF och skicka med ett läkarintyg där det står att personen är lämpad att börja övningsköra. Man kan få detta intyg av en läkare på vårdcentralen, eller, om man medicinerar, hos den läkare som skriver ut medicinen.

Normalt tar det bara en till två veckor att få pappren om de är rätt ifyllda och om läkarutlåtande medskickas, för personer med nedsatt syn krävs även en synundersökning. Utan läkarintyg börjar inte saken behandlas. Nu och då skall man skicka in ett nytt intyg så länge man medicinerar. Undanhåller man att man har en diagnos så kan man fällas för vårdslöshet i trafik vid en eventuell olycka. Vad gör man då om tillståndet avslås? Om det är på grund utav en faktor som kan göras något åt, ta de nödändiga stegen. Sök igen om du har ny information, eller överklaga.

 Text: Maria Lundby Bohlin