Etikettarkiv: Lokala och Regionala nätverk

NSPH

Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) är ett nätverk bestående av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom de psykiatriska områden. NSPH ser patient, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i vården, stödet och behandlingen. Huvudkravet är att deras medlemmar ska ha ett större inflytande över de beslut som fattas inom området.

NSPH:s uppgift.
Nationell samverkan för psykisk hälsa, är ett nätverk för organisationer som var för sig representerar människor med psykisk ohälsa och sjukdom, neuropsykiatriska funktionshinder, beroendeproblematik och suicidalitet samt deras anhöriga. NSPH och deras medlemsorganisationer engagerar sig, påverkar och strävar efter att nå resultat i frågor som är viktiga för deras medlemmars psykiska hälsa och livsvillkor.

NSPH:s grundläggande värderingar utgår från FN-deklarationen om alla människors lika rätt och värde oavsett ålder, kön, etnisk ursprung eller funktionshinder. Det innebär att alla medborgare utifrån sina egna unika förutsättningar ska ha möjlighet att själv utvecklas samt kunna bidra till samhällets utveckling. NSPH värnar om ett rättvist och solidariskt samhälle där de ger varandra ömsesidigt stöd.

Inflytandefrågor.
För att gå framåt i arbetet med att uppnå ökad patient-brukar- och anhöriginflytande har nätverket tillsatt olika prokejktgrupper. Alla projektgruppers arbete syns inte utåt, det kan handla om kartläggning, kontaktarbete och kunskapsinhämtning. Vissa ägnar sig åt utbildningsfrågor eller opinionsbildning på kort och lång sikt, andra arbetar mycket utåtriktat med arrangemang av möten och seminarier och framtagning av informationsmaterial.

Lokala och Regionala nätverk.
Hittills har regionala NSPH-nätverk bildats i Jönköpings,  Uppsalas , Norrbottens och Örebro län. I Göteborgs kommun finns ett lokalt NSPH-nätverk, Lokal samverkan för psykisk hälsa i Göteborg. Malmö nätverksförbund för psykisk hälsa är ett lokalt nätverk i Malmö kommun.

Text: Per Rhönnstad