Etikettarkiv: Marianne Utterdahl

Att bryta i tid

Att bryta i tid
Att bryta i tid

Att ge vissa patienter möjlighet att skriva in sig själva i psykiatrins slutenvård, det vill landstingets politiska styre Värmlandssamverkan. Detta tror man ska öka självbestämmandet och korta vårdtiderna, samtidigt som man får möjlighet att fånga patienter tidigare i sjukdomsförloppet, så som de med självmordsrisk, anorexia och psykos.

Undertecknads första tanke är att det blir svårt att prioritera vem som får komma in? Avdelningarna är ju redan fulla som det är för det mesta? Men funkar det borde vårdtiderna kunna kortas? ASP Bladet har talat med Marianne Utterdahl från Sjukvårdspartiet i Värmland.

Idag är det inte så att man kan bestämma själv om man vill bli inlagd, utan det görs en bedömning av läkare när man kommer in på psykakuten. Att genomföra någon form av självinskrivning innebär en maktförskjutning.

Det finns exempel ute i landet där det skrivs ett vårdkontrakt mellan patienter som är lämpliga och landstinget eller motsvarande vårdgivare.
– Det skrivs en planering där patienten kan åka hem och känna sig trygg med vetskap att om symtomen börjar blir sämre, så vet jag att det finns en plats dit jag kan vända mig för att lägga in mig.

Enligt förslaget behöver patienten inte ta vägen via akuten för att bli inskriven, utan har en direktfil in. Detta för att kunna bryta ohälsan tidigare. På så sätt hoppas förespråkarna att patienten blir mer delaktig i sin egen vård.

Tanken är att detta ska kunna vara en förändring i arbetssätt som betalar sig själv, i och med att det finns mycket som talar för att det kan leda till förkortade vårdtider. Värmlandssamverkan har bett landstingsdirektören att utreda om det här är  lämpligt. Fast man vill inte detaljsstyra uppdraget, det ger man organisationen i uppdrag att ta reda på själva.

Marianne Utterdahl ser dock fördelarna. – Relationen mellan patient och personal har blivit mycket bättre där man genomfört detta, och det är ju viktigt för patienten att få en bra relation, då har man bättre chans att återhämtning. För personalens del låter det som att det kan leda till en betydligt bättre arbetsplats.  Som vi ser det så är det liksom alla rätt.

I de delar av Sverige politikerna har tittat på får avdelningarna komma med förslag om de vill ha särskilt avsatta vårdplatser. Om vårdplatsen är upptagen, kan man som patient behöva vänta nån dag, men de har fortfarande en direktfil in i verksamheten.

– Men om det är så vi tycker det ska fungera i Värmland eller om vi har en annan lösning för det, det vet vi inte utan det är principen som är viktig. Genom att göra patienter delaktiga och genom att bryta ohälsan i tid kan vi hitta vinst för både patient och landstinget.

Detta är ett förslag som den 25 april presenterades för Landstingsstyrelsen, går det igenom då, så kommer de sätta ett datum då det skall återrapporteras från landstingsdirektören. Marianne Utterdahl är ödmjuk inför vad som kan bli resultatet.

– Det kan bli att ”detta har vi alla förutsättningar för och kan börja med direkt” eller ”det här är ingenting vi tycker därför att” och då får vi se vad vi tycker om det. Eller så kan det bli så att de tycker ”Detta är jättebra, men vi behöver de här och de här förutsättningarna”. Så det är omöjligt att svara på innan vi får verksamhetens kunskap och analys om det här.

Ser du att det här arbetssättet skulle kunna innebära några problem?
– Nej, det gör jag inte egentligen, jag litar på att vi har en profession som vet hur och när det här ska användas, och till vilka. Jag tror att det är en fördel när patienter får en större egenmakt och att vi får ett samspel mellan vården och patienten. Det finns alltid en risk med varje vårdmöte, men jag tror att den risken minskar om patienten får ett större inflytande.

Marianne vill att patienterna ska veta att de på alla sätt jobbar för att höja både tillgängligheten och kvalitén i vården, och där patientens perspektiv är i första rummet. Det är den väg de har valt att gå för att utveckla vården i Värmland. Hon ser en stor kraft, en stor vilja, i organisationen att göra sådana saker som även professionen ser skulle leda till bättre vård för patienterna.

– Vi är inte framme vid målet än, men vi jobbar verkligen med detta i första hand. Jag kan också tillägga att jag hoppas vi får en vård där patienten är mer delaktig, då det ger individen större trygghet och att det också ger närstående större trygghet.

Text och foto: Maria Lundby Bohlin

budget under debatt

IMG_6745Sedan i maj 2015 har den rekordlånga kön till barn och ungdomspsykiatrin halverats tack vare de sex privata vårdbolag som landstinget tecknat avtal med. Men smakar det så kostar det, vilket medfört att representanter från Socialdemokraterna och Vänster-partiet lämnat in en interpellation till Landstingsfullmäktige.

Orsaken till de långa väntetiderna för utredningar inom neuropsykiatrin beror delvis på personalbrist. På barn- och ungdomspsykiatrin arbetar 130 personer, men av nio psykologtjänster är endast fem bemannade. Fortfarande ligger väntetiden för att utredas av landstinget på över två år.

Sedan våren 2015 då Landstinget i Värmland tecknade avtal med sex privata bolag, har de som valt att utredas av privata bolag via LiV bara fått vänta i två månader. Cirka 600 barn har fått en utredning på drygt ett halvår.

– Det är mycket och det har gått fort, säger Maria Svensson, verksamhetschef på BUP, till Sveriges Radio.
Landstingsledningen sköt i våras till 10 miljoner kronor extra för att täcka kostnaderna för externa utredningar. Prislappen hamnade på det dubbla vilket är bakgrunden till Mats Sandström (S), Christina Wahrolin (S) och Anders Nilsson (V) interpellation till Landstingsfullmäktige.

I interpellationen vill representanter för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ha svar på vem som fattade beslutet att budgeten fick överskrivas. Politikerna vill också veta hur det aktuella läget är, hur vårdbehovet ser ut och hur det följts upp efter utredningarna.

Marianne Utterdahl (SIV), ordförande i Primärvårds- och psykiatriutskottet Landstinget i Värmland, skriver i sitt svar till interpellanterna att det naturligtvis inte finns något beslut om att inte följa den fastlagda budgeten. Budgeten förstärktes 2015 med 10 miljoner kronor men psykiatrin har under året visat ett ekonomiskt underskott. Utterdahl beskriver att skälet till stora delar beror på svårigheter med kompetensförsörjning inom Landstinget och även ett ökat behov.

Arbetet att åtgärda väntetiderna till Neuropsykiatriska utredningar startade enligt Marianne Utterdahl redan under förra mandatperioden. Sedan en revisionsrapport 2011 som visade på en rad brister, har förnyade arbetssätt och genomlysningar genomförts. 2014 inleddes arbetet med en ny och förstärkt organisation för BUP. I den nya organisationen som trädde i kraft våren 2015 ska varje mottagning ha resurser för att klara hela vårdkedjan. Det som har varit svårt är att bemanna organisationen.

I dagsläget väntar 430 barn på neuropsykiatrisk utredning skriver Utterdahl i sitt svar. Samtliga barn är inventerade genom telefonkontakt och de som har haft behov av insats på BUP har fått det. Fokuset har ändrats från utredning till faktiska behov. Varje barn får vård utifrån rätt vårdnivå tack vare de medicinska prioriteringarna som nu görs. Alla som utretts under 2015 har erbjudits en föräldrautbildning och därefter ett kartläggningssamtal.

2016 är 10 miljoner kronor avsatta för externa utredningar. Det motsvarar cirka 300 utredningar skriver Utterdahl. Från 2016 erbjuds först ett kartläggningssamtal och utifrån familjens behov tas sedan en vårdplan fram. Verksamheten räknar med 30 nya barn varje månad, och för framtiden, skriver Utterdahl, gäller det att ge verksamheten tid till att anpassa sig till den nya organisationen och arbetssättet.

Med BUP:s nya organisation tillsammans med den nya ledningsorganisationen för landstinget, finns möjligheter att hantera situationen bättre. Målet är att få effektivare ledning, tydligare styrning och bättre möjligheter till samverkan och flöden.

Text: Ylva Alsterlind
Foto: Stefan Ek

Kognitiva hjälpmedel blir kostnadsfria

KalenderEfter några turer i Landstingsfullmäktige, där Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tillsammans bidragit till en så kallad återremiss i juni månad, klubbades till sist förändringar gällande patientavgifter igenom i ett nytt Landstingsfullmäktige, nästföljande månad.

Detta beslut bidrar till att det från den 1 januari 2016 träder nya regler i kraft i Värmlands landsting gällande patientavgifter.

I första hand har Värmlandssamverkan genom sitt beslut sett till att det ska införas avgiftsfrihet för kognitiva hjälpmedel samt för kommunikationshjälpmedel. Hjälpmedel som är till stor nytta för  patienter med bland annat neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som ADHD, tidig stadium av demens och autismen, för motorneuronsjukdomen Amyotrofisk ateroskleros (ALS), eller personer som har fått stroke.

– Vi har prioriterat de saker som är absoluta viktigast, säger Landstingsrådet Marianne Utterdahl Sjukvårdspartiet (SIV).

Syftet är att personer med sämre ekonomi ska ha samma möjlighet till vård som andra. Det finns även en förhoppning om att bättre vård, ska leda till att minska kostnaderna för vården på längre sikt.
–  Avgifter påverkar många människor, säger ordförande i Landstingsstyrelsen, Fredrik Larsson (M).

Första linjen i Karlstad och Visit i Hagfors blir också avgiftsbefriad, där barn och unga mellan 6 och 20 år samt närstående kan få råd och stöd, när man mår psykiskt dåligt, använder droger, har varit eller är utsatt för våld.

Text: Lotta Tammi
Foto: Robert Halvarsson


 

Kognitiva hjälpmedel
– Med kognitiva hjälpmedel menas mobiltelefon med kalender och funktioner som påminnelse, handdator med schema som strukturerar upp dagen, bilder för att komma i håg och underlätta för minnet, almanacka, anslagstavla, med mera.
– Kommunikationshjälpmedel används när personer har svårt att uttrycka sig verbalt eller i skrift.
– Första linjen i Karlstad och Visit i Hagfors är ett resultat av samarbete mellan olika kommuner och landsting.