Etikettarkiv: Medborgardialog

Rådet för funktionsnedsättning

Jenny står till vänster i ovanstående porträtt och Lina Helgerud till höger.

ASP Bladet har träffat Jenny Mentzer, stadssekreterare och Lina Helgerud, verksamhetscontroller med inriktning på folkhälsa. Jenny har gjort en översyn av arbetsformerna för Rådet för personer med funktionshindrade i Karlstads kommun för att se hur det fungerade. Översynen visade att representanterna i rådet inte var riktigt nöjda med resultatet av dåvarande arbetssätt.

För att komma med förslag på ett nytt sätt att arbeta satte Jenny samman en arbetsgrupp från de olika organisationerna som representeras av personer med olika funktionsnedsättning. De träffades några gånger för att diskutera hur rådet bör fungera och vilka frågor som ska tas upp. Förslaget innebar bland annat att tydliggöra rådets roll och att skapa bättre förutsättningar för medborgardialog.

Medborgardialog är en dialog mellan medborgare och förtroendevalda där man kan diskutera större frågor som är koncernövergripande. Brukarfrågor diskuteras inom olika verksamheter, där utförande av tjänster kan erbjudas mycket snabbare till brukare eller kunder, de som är mottagare av vård och omsorg.

Jenny säger att brukarfrågor i huvuddrag är frågor som handlar om verkställighet och utförande, det är de som nu ska bedrivas ute på förvaltningarna. Där man nu behöver arbeta upp relationerna mellan tjänstemän på förvaltningen och de olika handikapporganisationerna. Besluten sker mycket snabbare om frågorna slipper gå via kommunledningskontoret, för att sedan bollas tillbaka till respektive förvaltning. Allt för att få en snabbare och bättre service till kommunmedborgarna.

Rådet har fått en annan roll än tidigare säger Jenny. Det är mer som ett inhämtningsforum för politiken, där de kan möta organisationerna och inhämta synpunkter inför kommande politiska beslut. Indirekt blir det en möjlighet för politikerna att få mer kunskaper, hur vardagen ser ut för funktionsnedsatta personer i Karlstad. Frågor lyfts efter vad olika teman handlar om på mötena. När det gäller t.ex. kollektivtrafik så kan frågor handla om, hur man kan förenkla biljettbetalning, utrop och eller om hur ombordstigning kan ske på bästa sätt för att det ska passa alla medborgare.

Att övervinna svårigheter
Lina berättar att vård och omsorgsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen som jobbar nära personer med funktionsnedsättning har lättare att se svårigheter och möjligheter som personer med funktionsnedsättningar möter i sin vardag. Det är bra kunskapskällor för andra verksamheter om vad som kan förbättras för att vardagen ska fungera bra för funktionshindrade.

Att förbättra situationen i vardagen för funktionshindrade handlar ofta om att kompromissa. Förbättringen ska inte bara fungera för en grupp människor, utan för alla som rör sig ute i samhället. Det kan handla om trottoarkanten vid övergångställe. Hur ska kantstenen anpassas för synskadade, så att de inte går rätt ut i gatan, eller hur placeras dörröppnare på rätt ställen. Det kan vara sådant som gagnar alla människor när de kommer med kassar eller barnvagnar. Det är inte alltid lätt att hitta universallösningar som fungerar för alla. Men det är utmaningar som kommun och förvaltningar jobbar på för att lösa på ett bra sätt.

De olika stensättningarna med olika upphöjda mönster som finns vid övergångställen, är till hjälp för synskadade att markera var övergångstället börjar och trottoarkanten visar var trottoaren övergår till gata. Skulle trottoarkanten planas ut för att underlätta för rullstolsbundna känner inte den synskadade var gränsen går. Svårigheten ligger i att kunna underlätta för alla. Resultatet har blivit att ena halvan är trottoarkant och den andra halvan är urfasad. Det är anledningen till att övergångsställen ser ut så i dag säger Lina.

Utemiljö
Man försöker hela tiden förbättra lättillgänglighet i utemiljön, genom anpassning av parker och lekplatser. För att få tillgång till den vackra naturen på olika platser runt Karlstad så har det byggts tillgänglighetsanpassade spångar och lättpromenerade stigar på Göteborgsudden, Segerstad och Västra långholmen, för att funktionshindrade ska kunna ta sig fram i naturen på ett bra sätt. Även båtbussarna är numer handikappsanpassade, så man lättare kan komma ombord.

När det gäller psykisk funktionsnedsättning tycker Lina att rådet behöver bli bättre på att lyfta frågor som rör ämnet, för att öka kunskapen om vad det innebär för personer som har funktionsnedsättningar.

Hur kan kommunen göra för att underlätta vardagen? Ett psykiskt funktionshinder kanske inte syns lika påtagligt utanpå personen som en fysisk funktionsnedsättning kan göra. Det finns ett stort behov av att kommunen bli bättre på att förstå psykiska funktionsnedsättningar. Det behövs mer kunskap om vad behoven innebär, för att sedan kunna underlätta vardagen i samhället för personer med psykiska problem.

Öka förståelsen
En nyhet i arbetet med rådet är en temadag som också ska vara öppen för allmänheten, där representanter från råden och olika nämnder ska mötas för att öka förståelse och ge kunskap om ett aktuellt ämne som lyfts fram under temadagen. Tanken är att det ska bli en sådan träff en gång per år. Där man kan inhämta kunskap och ge egna synpunkter, för att öka förståelsen för funktionshindrade i samhället. Inom olika verksamheter jobbas mycket med internutbildningar, om bemötande och attitydfrågor med egna personalen.

Jenny och Lina är enade, om de finge önska vad de ville, så skulle attityder och förståelsen oavsett funktionsnedsättning vara mycket större och att man ska vara mer öppen och mer tolerant mot varandra. Att vi ska bli bättre på att se människan vi möter, inte bara fokusera på funktionsnedsättningen utan på personen och dennes värde.

Text: Lotta Tammi
Foto: Per Rhönnstad

Fakta
Rådet för personer med funktionsnedsättning består av representanter från kommunen och organisationer för personer med funktionsnedsättningar. De träffas för att diskutera aktuella kommunala frågor och ge möjlighet att lämna synpunkter.

Rådet för personer med funktionsnedsättning sammanträder två gånger per år och tar upp aktuella kommunala frågor som behöver belysas ur ett handikappolitiskt perspektiv. Rådet ligger under kommunstyrelsen och består av förtroendevalda från åtta av kommunens nämnder samt representanter från handikappföreningar i Karlstad.

Rådets ordförande är ledamot i kommunstyrelsen.

Källa: Karlstads kommun