Etikettarkiv: NASP

Mobbningsfri skola är en rättsregel och ingen utopi!

3Sveriges Kommuners och Landstings stora enkätundersökning som presenterades i slutet av december 2014 visar att många elever inte känner sig trygga i skolan, men också att elever som upplever att de vuxna reagerar mot kränkningar känner sig tryggare än andra.

Det finns minst 30 000 elever som är vad jag benämner; TOTALMOBBADE. Då också många kvällar, helger och emellanåt lov blir till ett psykiskt lidande för dem, genom att mobbningen hela tiden finns med i tanke och i känsla – ibland dessutom konkret genom elektroniska giftpilar, som skickas genom cyberrymden via mobiltelefoner och datorer – och möjligheten att känna glädje är förstörd.

Därutöver tillkommer minst 20 000 elever som är MOBBADE. Då oron över vad som skall hända under veckan som följer, oftast börjar någon gång under söndagen, och varje skoldags ångest slår till på morgonen. Även dessa elever kan – av och till – utsättas för elektroniska giftpilar.

Förutom lidandet i nuet, kan mobbning leda till ett livslångt sargat självförtroende, psykisk ohälsa med depression och ångest, till ätstörningar med anorexi/bulimi och självskadebeteende.

Det finns unga människor, som genomför självmordsförsök orsakade av den mobbning som de är/eller har varit utsatta för. Det finns också unga människor som dör genom självmord.

Enligt forskning gjord vid NASP (nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa), har en övervägande andel av de unga individer som genomför självmordsförsök blivit mobbade.

Ovanstående, ytterst skrämmande uppgifter, existerar trots att våra skolors uppdrag är kristallklart. Värdegrunden är allas lika värde, med total nolltolerans mot all mobbning och kränkning.

Vad krävs då FÖR att skapa en mobbningsfri skola?
Den viktigaste grundförutsättningen för en mobbningsfri skola är att all verksamhet genomsyras av en varm och positiv atmosfär. Jag är övertygad om att positiva krafter är mycket starkare än negativa – om de får chansen.

Det innebär givetvis att all personal – lokalvårdare, lärare, elevassistenter, vaktmästare, skolledare, skolsköterskor, bespisningspersonal, kuratorer, psykologer och andra, har den gemensamma attityden att mobbning och kränkning är något som ingen någonsin skall acceptera. Att konsekvent, och till varje pris påtala att det inte tolereras. Då blir vi ett föredöme för våra elever.

En annan grundförutsättning för en mobbningsfri skola är, att huvudmännen ger skolor resurser för att kunna genomföra skollagens krav och intentioner. Vilket också innebär kontinuerlig utbildning av all personal för att ge främjande, förebyggande och vid behov akuta verktyg mot mobbning och kränkning, också för den som sker i cyberrymden.

I detta arbete är det givetvis självklart att elever och föräldrar måste involveras.

En ytterligare grundförutsättning för en mobbningsfri skola är att huvudmännen entledigar skolledare som inte håller måttet, utan är riskfaktorer när det gäller våra elevers trygghet och säkerhet – deras fysiska och psykiska hälsa.

Ur ett elevbrev hämtar jag följande utdrag:
… ”Livet det skrämmer mig för mycket. Jag vill bara bort härifrån. Men hur? Jag orkar inte leva mer. Snälla hjälp mig. Snälla!”…
Två och en halv månad senare skriver samma tjej:
…” Livet, vad skönt det är att leva. Jag ville dö. Men nu vet jag, att livet är värt att leva. Jag är skör, men jag ska pröva att leva. För det vill jag nu!”…

Det är inte bara sagans troll som spricker i solen. Det gör mobbning också om man riktar strålkastaren rätt!

Text: Christer Olsson
Leg. psykolog, föreläsare och författare

Bra betyg för Skolprojektet

Karolinska Institutet har på uppdrag av Stockholms läns landsting släppt en rapport om Skolprojektet, vilket innehåller kunskap från fem års arbete om elevers psykiska hälsa i skolan.

 

När arbetet tog sin början 2005 var det ett samarbete mellan en skola och Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa (NASP) inom Karolinska Institutet. Idag kan man se frukterna av det arbetet. Målsättningen med projektet var att ta reda på sambandet mellan skolk och psykisk ohälsa hos gymnasielever, samt att undersöka hur de trivs i skolan, och om förutsättningarna förbättras efter intervention.

Några av de resultat som har kommit fram belyser vikten av god psykosocial miljö i skolan. Professor och psykolog Britta Alin Åkerman har tillsammans med beteendevetaren Helena Björk arbetat med rapporten. I kontakt med ASP Bladet berättar Åkerman att hon efterlyser mobbningsförebyggande program som fungerar i praktiken och inte bara på pappret. Vikten av bra lärare understryks också: ”lärare som inte tar elevens integritet på allvar, kan få hans eller hennes värld att mer eller mindre rasa samman”, skriver man i rapporten. Åkerman understryker detta även för ASP Bladet.

– Det handlar till syvende och sist om att skolpersonalen har den lyhördhet och empatiska förmågan att kunna upptäcka de elever som mår psykiskt dåligt och inte bara betrakta deras beteende som normalt tonårsbeteende.

Närmast självklart så trivs elever och personal bättre i skolan när de är vänliga mot varandra och får känna sig delaktiga i skolans olika aktiviteter. Men unga har också olika förutsättningar att tackla förhållanden som är långt ifrån goda. På frågan om vilka barn som är särskilt sköra svarar Britta Alin Åkerman:

– Vanligast är det elever som har blivit mobbade eller svårt kränkta. Dessvärre är det inte bara andra elever som mobbar utan även lärare, som inte alltid ser sårbarheten hos eleven. Det finns också vanligtvis en medfödd skörhet, vilket ju är en del av den biologiska bakgrunden.

Lärarna själva önskade sig på frågor från Skolprojektet möjligheter till mer utbildning om hur man bäst hanterar elever i krissituationer. På så sätt tror man sig kunna bli bättre på att tolka signaler och möta eleven där denne befinner sig. För NASP slutar inte arbetet utan kommer att fortsätta under andra former.

– Tyvärr har väl intresset när det gäller ungdomar inte ökat, även om de flesta som jag har kontakt med inser att det är ungdomars psykiska hälsa/ohälsa som vi måste satsa på. När det gäller äldre har NASP fått ett mycket stort regeringsuppdrag som innebär att föra in det australienska programmet Mental Health First Aid, som vi benämner Första Hjälpen i psykisk hälsa/ohälsa.

Text: Robert Halvarsson