Etikettarkiv: nätverk

ASP Bladet & Facebook på två sätt

Facebook logo
Image via Wikipedia

Första och största nyheten är detta: Vi finns numera på Facebook, så har du ett konto där är du mer än välkommen att bli fan av vår sida. Andra stora nyheten är detta, för en vecka sedan rapporterade vi om nyheten att man kan sprida våra reportage via Twitter. Nu kan man utöver det dela med sig via Facebook, maila reportage direkt till vänner och även skriva ut det ifall ni vill direkt från vår sida.

Vi hoppas ni kommer få stor glädje av att sprida artiklarna vidare och att dela ert intresse med andra.

Nätverket RSMH-Ordmakt

Under detta år, 2010, kommer vi i ASP bladet att ha en artikelserie som vi kallar ”Förening i fokus”. Här tittar vi närmare på olika föreningar, organisationer och nätverk, både stora som små, med den gemensamma nämnaren att man på olika sätt verkar för personer med erfarenhet av psykisk ohälsa.

Denna gång är nätverket RSMH-Ordmakt i fokus.

Hur nätverket kom till
Initiativtagare till bildandet av RSMH-Ordmakt är Håkan Barck från Landskrona. Han arrangerade en upptaktskurs på Löftadalens folkhögskola mellan 6-7 april 2002, och på denna kurs kom man fram till att bilda ett nätverk. Det var nämligen så att en av kursdeltagarna satt med i RSMHs förbundsstyrelse, och kursens mening var att låta denna styrelseledamot ta upp frågan om nätverket Ordmakt på ett förbundsstyrelsemöte. Den 10 april 2002 godkände förbundsstyrelsen att låta Ordmakt vara ett nätverk inom RSMH och därmed hade nätverket RSMH-Ordmakt kommit till.

Poängen med poesi- och novellskrivande
Att skriva poesi och noveller kan vara ett sätt att återhämta sig samt att bearbeta sig själv och sina känslor. Nätverket erbjuder mötesplatser där man kan och vågar prata om poesiskrivande samt novellskriveri.

Vad är RSMH-Ordmakt?
Det handlar inte om en skriverigrupp, där en person leder gruppen, utan om ett gemensamt intresse. Ordmakt innebär att öka sitt självförtroende och att utbyta olika erfarenheter. Det handlar om kamrater, vilka stöttar varandra, när det gäller skriveriverksamhet. Ett tillvägagångssätt för en lokalförening inom RSMH att öka sitt kamratstöd.

Nätverkets organisation
Sättet som RSMH-Ordmakt är organiserat på, ser inte ut på traditionellt vis. Nätverket har ingen styrelse med ordförande, sekreterare och kassör. Istället leds arbetet av en så kallad projektgrupp, och i denna grupp finns en basgrupp som utgör den innersta kärnan. Gruppens arbete leds av två gruppledare, som kan sägas motsvara ordförandeposten i en traditionell förening.

Verksamheten
Nätverkets projektgrupp har tagit fram ett workshopstudiematerial med temat ”Vad är bra poesi?”, och ett annat sådant material med temat ”Skriv dig hel! Skriv dig psykiskt frisk!” är under framställning.

RSMH-Ordmakt arrangerar också skrivarkurser, poesifestivaler och annat inom området poesi och novellskrivande. Nätverket har även en medlemsportal på Internet

Text: Karl-Peter Johansson  Foto: Per Rhönnstad

NSPH

Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) är ett nätverk bestående av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom de psykiatriska områden. NSPH ser patient, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i vården, stödet och behandlingen. Huvudkravet är att deras medlemmar ska ha ett större inflytande över de beslut som fattas inom området.

NSPH:s uppgift.
Nationell samverkan för psykisk hälsa, är ett nätverk för organisationer som var för sig representerar människor med psykisk ohälsa och sjukdom, neuropsykiatriska funktionshinder, beroendeproblematik och suicidalitet samt deras anhöriga. NSPH och deras medlemsorganisationer engagerar sig, påverkar och strävar efter att nå resultat i frågor som är viktiga för deras medlemmars psykiska hälsa och livsvillkor.

NSPH:s grundläggande värderingar utgår från FN-deklarationen om alla människors lika rätt och värde oavsett ålder, kön, etnisk ursprung eller funktionshinder. Det innebär att alla medborgare utifrån sina egna unika förutsättningar ska ha möjlighet att själv utvecklas samt kunna bidra till samhällets utveckling. NSPH värnar om ett rättvist och solidariskt samhälle där de ger varandra ömsesidigt stöd.

Inflytandefrågor.
För att gå framåt i arbetet med att uppnå ökad patient-brukar- och anhöriginflytande har nätverket tillsatt olika prokejktgrupper. Alla projektgruppers arbete syns inte utåt, det kan handla om kartläggning, kontaktarbete och kunskapsinhämtning. Vissa ägnar sig åt utbildningsfrågor eller opinionsbildning på kort och lång sikt, andra arbetar mycket utåtriktat med arrangemang av möten och seminarier och framtagning av informationsmaterial.

Lokala och Regionala nätverk.
Hittills har regionala NSPH-nätverk bildats i Jönköpings,  Uppsalas , Norrbottens och Örebro län. I Göteborgs kommun finns ett lokalt NSPH-nätverk, Lokal samverkan för psykisk hälsa i Göteborg. Malmö nätverksförbund för psykisk hälsa är ett lokalt nätverk i Malmö kommun.

Text: Per Rhönnstad