Etikettarkiv: Psykiska Funktionshinder

En väg till arbete

Till Karlstad kom Samhall för snart 30 år sedan och då hade man i sina lokaler på Kannikenäset främst grafisk produktion.  1985 fanns ungefär 100 anställda och då flyttade man till nybyggda lokaler på Gräsdalen.

På samhall arbetar i dag 22 000 personer och av de har 20 000 någon form av funktionsnedsättning. I Karlstad arbetar ca 220 personer. För att börja arbeta på Samhall krävs det en rekrytering via AF som då gör en utredning av funktionsnedsättning.

Samhall har i huvudsak grafisk produktion. 1985 utökades verksamheten med trycksaker och de gör bl. a Landstingets olika tidningar. Omfattande plocknings- och förpackningsarbeten förekommer också samt tryckning och bränning av offsettplåtar.

I Karlstad utgörs arbetsuppgifterna av förpackningsarbeten samt olika sorters utskick. De har även en del större städuppdrag på IKEA och MAX hamburgerrestauranger. Dessutom tvättas kläder, levereras mat och städas det åt de äldre i kommunen. Många av de anställda ingår i en bemannad lösning vilket innebär att personalen finns hos ett företag men är fortfarande anställda av Samhall.

De anställda som har psykiska funktionshinder, t. ex. Aspergers syndrom, arbetar tillsammans med de övriga på de uppdrag som finns i Karlstad.  Alla anställda, oavsett funktionshinder, matchas mot förekommande uppdrag. Detta görs av en kunnig personalledare som på ett professionellt sätt tillsammans med den anställde genomför planeringssamtal.

Under samtalen gås den anställdes möjligheter igenom och utvecklings-möjligheterna genom vidare arbete belyses. Alla anställda har en tillsvidareanställning och de står alla till arbetsmarknadens förfogande.  För en del av de anställda blir anställningen hos Samhall som en sorts övergång medan andra blir kvar till pensionering eller lämnar av andra orsaker.

Målet är att minst 6 % av de anställda skall få en anställning hos en annan arbetsgivare och det målet uppfylldes nästan förra året.  Övergången sker i nära samarbete mellan den anställde, personalledare, företagare och arbetsförmedling och oftast förekommer det en praktikperiod innan den slutgiltiga anställningen träder i kraft.

Under 2008 var det 15 personer i Karlstad och Arvika som fick anställning på den öppna arbetsmarknaden och därmed klarades målet i Karlstad.  Den lågkonjunktur som råder idag gör dock att många företag varslar sin egen personal och anställer ingen ny. Ett problem även Samhall känner av.

Text: Olle Stagnér

Vad gör Socialstyrelsen

– INOM OMRÅDET PSYKISKA SJUKDOMAR &
PSYKISKA FUNKTIONSHINDER?

Det Socialstyrelsen gör inom området, kan delas in i fyra delområden: att tydliggöra uppdrag och ansvar, att föra ut kunskap och metoder, att förbättra verksamhetsuppföljning och att stötta brukarmedverkan.

Att tydliggöra uppdrag och ansvar
Personer med psykisk sjukdom eller funktionshinder har rätt till vård och socialt stöd. För Socialstyrelsens del gäller det att tydliggöra för kommuner och landsting vilket ansvar de har. Särskilt viktigt är det att ge stöd till rättstillämpningen när det gäller samverkan och samarbete mellan huvudmännen.

Att föra ut kunskap och metoder
Personer med psykisk sjukdom eller psykiska funktionshinder har rätt till bästa möjliga vård och stöd enligt de senaste forskningsresultaten. För att de senaste rönen ska komma patienter och klienter till gagn är det viktigt att personalen kontinuerligt får tillgång till kunskap och metoder. I enlighet med regeringsuppdrag arbetar man även med att utreda behovet av och genomföra kompetensutveckling för olika personalgrupper.

Att förbättra verksamhetsuppföljning
Som ett led i detta har man inrättat NU!-projektet, Nationellt utvecklingsstöd till verksamheter för människor med psykiska sjukdomar och funktionshinder. Projektet ska utveckla och stötta olika former av förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård och socialtjänst samt samordna och utveckla Socialstyrelsens arbete med psykiatrifrågor.

Inom Socialstyrelsen finns nu också Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa (UPP), ett nationellt utvecklingscentrum för tidiga insatser till barn och unga som löper risk att drabbas av svårare psykisk ohälsa. Man har funnit att samverkan mellan skola, socialtjänst samt hälso- och sjukvård är helt nödvändigt för att samhället ska kunna erbjuda ett tidigt stöd till barn och unga.

Att stötta brukarmedverkan
Personer med psykiska sjukdomar eller psykiska funktionshinder ska ha inflytande över sin vård och behandling och sitt sociala stöd. Erfarenheter från enskilda och grupper av brukare och närstående ska vara en del av verksamheternas kunskaps- och kvalitetsutveckling. Det är viktigt att hälso- och sjukvården och socialtjänsten lyssnar till och respekterar de synpunkter som framkommer.

Socialstyrelsen uppmärksammar och diskuterar frågor som rör etik och mänskliga rättigheter för människor med psykiska sjukdomar och funktionshinder, och man bedriver en stödjande tillsyn med fokus på patientsäkerhet och rättssäkerhet.