Etikettarkiv: psykiskohälsa

Förebyggande åtgärder saknas

Det saknas ett förebyggande och systematiskt arbete i hälften av Sveriges kommuner, för att motverka psykisk ohälsa på jobbet. En kartläggning från kampanjen Hjärnkoll pekar på detta.

Kommunerna är tillsammans en av landets största arbetsgivare, men saknar ofta information om hur sina medarbetare mår på jobbet. Endast sex av tio kommuner, 63 procent, har gjort en inventering av existensen av psykisk ohälsa bland kommunens medarbetare.

– Tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående eller arbetskamrat. Kommunerna som tillsammans är en av Sveriges större arbetsgivare, bör lägga större vikt vid att arbeta systematiskt med att förebygga och upptäcka psykisk ohälsa, säger Rickard Bracken, projektledare på Hjärnkoll i ett pressmeddelande.

De kommuner som faktiskt har utbildat sina chefer om psykisk ohälsa, är jämförelsevis bättre på att ha rutiner och riktlinjer för att hitta tecken på ohälsa hos sina anställda. Utbildningsnivån hänger ofta också ihop med större ambitioner för att förminska psykisk ohälsa. 65 procent av de utbildade personalcheferna berättar att deras egen kommun arbetar mot psykisk ohälsa. Till skillnad mot de 34 procent av personalcheferna som inte utbildats.

– Det är väldigt viktigt att arbetsgivare tänker på det här med psykisk ohälsa på sina arbetsplatser. Medarbetarna mår väldigt bra av att veta att de har stöd hos arbetsgivaren för att kunna prata om en psykisk ohälsa, säger Mia Carlström som arbetar för kampanjen i Karlstad i en intervju med Sveriges radio Värmland.

Och Projektledaren Rickard Bracken håller med Mia:

– Alla kan göra något för att motverka psykisk ohälsa och för att personer som lever med psykisk ohälsa ska slippa diskriminerande attityder och bemötande. Kommunerna bör i sin roll som arbetsgivare satsa på att utbilda chefer och arbeta mer förebyggande.

Text: Joanna Halvardsson

Poliser med (H)järnkoll

Kampanjen Hjärnkoll vars mål är att öka öppenheten och förståelsen kring psykisk ohälsa i Sverige har från 2011 gjort en utbildningsinsatts för blivande poliser vid Umeås universitet.

En ny utredning av utbildningsinsatsen visar att satsningen varit framgångsrik, det märks en stor skillnad på den positiva attityd som de studenter som deltagit i utbildningsmomenten har fått, jämfört med de som inte gjorde det.

– Många personer med psykisk ohälsa blir diskriminerade och polisen har ett viktigt uppdrag att se till att vi är lika inför lagen. Det utbildningsmoment vi varit med och tagit fram ger polisstudenterna möjlighet att få syn på hur deras egna attityder och beteenden påverkar inte bara deras eget bemötande utan också omgivningens bemötande av personer med psykisk ohälsa, säger Rickard Bracken, projektledare för Hjärnkoll i ett pressmeddelande.

Utbildningen kommer fortgå under försök fram tills 2014 och är en del av psykiatridelen av polisutbildningen. Den grundar sig framför allt på att studenterna får möta Hjärnkolls ambassadörer, som har egna erfarenheter av att leva med psykisk ohälsa och har haft kontakt med polisen.
Man använder sig också av från UR:s programserie Inferno.

Andra attityder

– Det går att ändra attityder om man får kunskap och möjlighet att träffa personer som själva har erfarenhet av psykisk ohälsa. Vi ser utbildningsinsatserna som ett långsiktigt arbete mot diskriminering. Alla blivande poliser ska bli bättre rustade för sitt kommande arbete, därför borde den vara ett obligatoriskt inslag i polisutbildningen, säger Rickard Bracken.

ASP Bladet kontaktar Tommy Lind pressinformatör på Polisen i Värmland för att fråga hur man arbetar med att förbereda poliser för möten med personer med psykisk ohälsa.

Tommy berättar att redan under hans utbildning för mer än 10 år sedan, handlade en stor del av utbildningen om att lära sig om psykisk ohälsa och hur man ska bemöta personer med funktionshinder.

Polisen i Värmland har övningar där man både lär sig mer om psykisk ohälsa men iscensätter även situationer som kan uppstå kring målgruppen. För att på bästa sätt lära sig att hantera dem; Tommy tycker att detta är något som är mycket viktigt.

Text: Joanna Halvardsson

Nästan hälften är tysta om psykisk ohälsa på jobbet

Trots att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken bakom sjukskrivningar är det tyst på arbetsplatserna i Sverige. En ny studie, som Hjärnkoll publicerat, visar att 40 procent väljer att inte berätta om sin psykiska ohälsa på jobbet. Ett öppet arbetsklimat skulle ge en rad positiva effekter, tror kampanjen.

 Hjärnkoll menar att ett öppet arbetsklimat ger en rad positiva effekter för arbetsmiljön och uppmanar arbetsgivare att engagera sig mer i frågan. 1000 tjänstemän figurerade i en undersökning, den visade att 4 av 10 som upplever psykisk ohälsa har valt att hålla det för sig själva på sin arbetsplats. Under det senaste året har över två av tre i denna undersökning valt att inte prata om psykisk ohälsa med sin arbetsgrupp. Det finns flera friskfaktorer som är kopplade till öppenhet.

Man mår helt enkelt bättre om man inte behöver skämmas för sin ohälsa.  De som kan vara öppna upplever i större grad att arbetsgivaren tar ansvar för sina medarbetare och att chefer och medarbetare hanterar ens ohälsa på ett bra sätt.

– Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken bakom sjukskrivningarna och ska vi skapa ett fungerande arbetsliv för alla måste tystnaden brytas. Arbetsgivare har mycket att vinna på att arbeta förebyggande och skapa ett klimat där man kan prata mer öppet om psykisk ohälsa, säger Rickard Bracken, projektledare på Hjärnkoll i ett pressmeddelande.

Förbandslådor för psykisk hälsa

En lösning för att lyfta frågan om psykisk ohälsa i arbetsmiljön är att hitta på nya innovativa lösningar för att underlätta samtal. Ett sådant kan vara en psykisk förbandslåda. Under sju sommarveckor har Maria Björklund, Disa Reutersvärd och Max Unestål-Ortlieb arbetat med detta. De är tre studenter inom Design- och beteendevetenskap, som på uppdrag av Hjärnkoll och Previa tagit fram den psykiska förbandslådan, tillsammans med Stiftelsen Svensk industridesigns ”Sommardesignkontor”.

Förslaget ser ut som en vanlig förbandslåda men innehåller konkret vägledning om hur man kan agera när man upptäcker tidiga tecken på psykisk ohälsa hos oss själva eller en kollega.

– Vår förstudie visade att när människor utvecklat psykisk ohälsa går man ofta in i en förnekelsefas. Förbandslådan blir då ett stöd till kollegor att agera. Eller att den blir en varningsklocka som gör att man själv söker hjälp i tid, berättar Maria Björklund, en av studenterna bakom konceptlösningen, också hon i ett pressmeddelande.

Förslaget tas emot med öppna armar av kampanjen Hjärnkoll, då förbandslådan kompletterar chefens ansvar och roll i det psykosociala arbetsmiljöarbetet. Hjärnkoll söker nu samarbetspartners med målet att utveckla idén och möjliggöra att förbandslådan sprids till arbetsplatser runt om landet.

– Det här ser vi som en enkel början för fler än bara chefen att agera på våra arbetsplatser, förklarar Rickard Bracken, projektledare på Hjärnkoll.

Text: Joanna Halvardsson

Foto: Hjärnkoll