Etikettarkiv: psykvård

Höj allmänkompetensen kring psykisk hälsa/ohälsa!

Vi har ofta stött på formuleringar såsom ”psyksjuk” och ”sinnesförvirrad” i nyhetsflödet kring en del händelser. Nu har i och för sig vi som är brukare, anhörig eller personal ganska god koll på det psykiatriska. Men, man kan fråga sig hur allmänheten tolkar nyheter med ovanstående sätt att formulera sig.
Fenomenet som uppstår när nyhetsmedierna förmedlar artiklar och inslag på ett entydigt sätt, med ord som exempelvis ”psyksjuk” och ”psykvård”, kallas stigmatisering. I ASPbladet nummer 2, 2007 på sidan 5 kan vi läsa: ”Stigmatisering anses som social stämpling. Det äger rum när omgivningens attityd till den som anses avvikande, själv påverkas i sin identitet av denna attityd. Man blir som folk tycker, skulle man kunna säga.”

Det ligger alltså ett ansvar hos medierna, hur man formulerar sig, för att kunna förebygga denna sociala stämpling. Blir nyhetsförmedlarna mer nyanserade, blir också mottagarna det, anser jag. Även om det som är

exceptionellt och ovanligt, är det som är värt att rapportera, går det att nyansera sig.

De säljande rubrikerna kan varieras, och ändå vara säljande! Men jag tror att det behövs kunskap till detta.

Därför, låt oss höja allmänkunskapen hos mediekåren om den psykiska ohälsan. Det kan ske genom att inbjuda journalister och nyhetsskribenter till föreläsningar och seminarier kring temat ”nyheter om psykisk sjukdom”.

Genom att höja kompetensen hos media när det gäller psykisk sjukdom och ohälsa, ger man också denna

kår ett kraftfullt verktyg. Jag menar nämligen att utbudet i att formulera sig ökar och träffsäkerheten i rapporteringen blir större. Därmed kan man minska en slentrianmässighet i ordflödet och förebygga att mottagarna tröttnar.
Alltså blir vinsten dubbel med en höjd kunskap. Stigmatiseringen kan förebyggas och media blir säkrare i sitt sätt att förmedla nyheter.

Karl-Peter Johansson

STORA REGIONALA SKILLNADER I VÅRDUTNYTTJANDE INOM PSYKIATRIN

Skillnaderna är stora i Sverige när det gäller hur den
psykiatriska vården nyttjas.
Geografi, kön, ålder, födelseland
och utbildningsnivå påverkar vårdutnyttjandet. Stockholmarna
har mer än dubbelt så många vårdtillfällen som jämtlänningarna.
Bland kvinnor som registrerats i psykiatrisk slutenvård står de
yngre för en överväldigande majoritet. Lågutbildade kvinnor
använder lugnande medel och sömnmedel dubbelt så ofta som
högutbildade.

Det är första gången som Socialstyrelsen tittar mera omfattande
på hur psykiatrisk vård används och av vilka. Rapporten är
ett led i arbetet att höja kvaliteten i de nationella registren och
därmed förbättra möjligheterna till att följa upp och utveckla den
psykiatriska verksamhetens kvalitet och effektivitet.
– En god beskrivning av verksamheten är grundläggande
för allt utvecklings- och förbättringsarbete, säger Petra
Otterblad Olausson chef för Epidemiologiskt centrum (EpC) på
Socialstyrelsen.
Rapporten beskriver hur vården inom svensk psykiatri nyttjas ur
ett flertal olika perspektiv. Rapporten är en del i en bred satsning
vid Socialstyrelsen att förbättra kvaliteten i och kunskapen om de
verksamheter som bedriver vård för personer med psykiatriska
sjukdomar och funktionshinder. Uppdragen har initierats av
regeringen. Syftet med rapporten är dels att påvisa vilka möjligheter som
finns att med dagens registerinformation göra beskrivningar av
den psykiatriska vården, dels att uppvisa de brister i tillgänglig
information som finns i de nationella hälsodataregistren.

Källa: www.socialstyrelsen.se