Etikettarkiv: Sigvard Säll

PÅ JOBBET: MariLouise Andersson

marilouiseMariLouise Andersson är en positiv tjej som sedan ett par månader är projektanställd med att se över handlingsplanen för kvalitetsarbetet inom ASP-ANA. Hennes uppgift är att finna fungerande och tydliggörande metoder för både personal och enskilda brukare i upprättandet av genomförandeplaner. Mimmi Andersson har ett stort hjärta för blommor – hon började en gång i världen som florist – och ävenså för människor, genom sin breda erfarenhet från omvårdnadsvärlden är hon väl lämpad för denna viktiga uppgift. ASP Bladet stämde träff för ett samtal.

Vad innebär ditt jobb som metodhandledare? Utifrån striktare nationella riktlinjer gällande handläggning och dokumentation är jag projektanställd till och med september för att se över dokumentationen inom ASP.  Min uppgift är att se över ärendehanteringsprocessen, från det att beslut fattas till genomförande, utvärdering och uppföljning. Man har sett att det behövs tydligare dokument som säkerställer att brukarna får det som beslutats, att målen man arbetar emot tydliggörs, och att allt faktiskt genomförs enligt plan. Som riktlinjerna ser ut ska alla ha en personlig plan eller en genomförandeplan, vilket är det vedertagna begreppet för den här typen av dokument. Man vill att de personliga planerna/genomförandeplanerna når upp till den frekvens man eftersträvar, för där är vi inte idag.

Jag tittar över hela landet hur man arbetar med denna fråga, jag har även tittat på ANA sidan, för där gjorde man det här arbetet för ett par år sedan. Det känns viktigt att vi inte gör helt olika, utan att vi arbetar ungefär likadant (med viss anpassning) utefter vilka brukare vi har. Man har sett ett behov av någon som kan hålla ihop det här, så det gör jag. De senaste dagarna har vi varit ute i verksamheterna, jag och Sigge (Säll), som är min närmste chef, och presenterat det här för arbetsgrupperna, för att så ett frö så att detta kanske kan komma igång efter semestern.

Vilken är din målsättning med projektet? Min målsättning är att alla brukare, på sikt, ska ha en bättre genomförandeplan. Att tydliggöra för både brukare och professionella vad som ska göras, på vilket sätt man ska arbeta och i vilken omfattning, så att arbetet blir både mer effektivt samt mer rättssäkert för brukarna.

Vilka utmaningar och svårigheter har funnits med arbetet? Jag tycker att det svåraste hittills har varit att få till ett dokument som känns användarvänligt, som fungerar både för professionella och brukare, att det blir tillämpligt, enklare, att det faktiskt kommer att fungera i praktiken.

Har det tidigare dokumentet fått kritik? Ja, faktiskt, både från brukare och från de som arbetar ute i verksamheterna. Man har ansett att dokumentet varit för brett, för svårt att strukturera upp, vilket kan vara en orsak till att det inte använts på det sätt som varit meningen.

Vad har du för yrkesbakgrund? Den är ganska bred. Innan jag utbildade mig arbetade jag bl. a. som florist. År 2000 var jag färdig med min utbildning till socialpedagog och har sedan arbetat inom skolans värld, med barn med särskilda behov i låg- och mellanstadieåldern och som kurator inom öppenvårdspsykiatrin.  Jag har även arbetat inom kriminalvården, jag har varit utredare/beteendevetare inom företagshälsovården.  Jag har även varit projektanställd anhörigkonsulent inom  socialpsykiatrin i två omgångar. Rehabiliteringskartläggare har jag också arbetat som, om det nu säger så mycket.

Vilken är din framtidsvision med projektet? Långsiktigt hoppas jag att det här ska underlätta och bidra till bättre kvalitet för alla. Att man känner att man följer en röd tråd i arbetet, att alla drar åt samma håll.

Text: Christer Jansson Foto: Per Rhönnstad

Efter några månader av omstrukturering och omflyttningar börjar nu verksamheterna hamna på plats.

bakgrundEn period som parallellt med vardagsarbetet varit fylld av frågor kring möbler, gardiner, tele- och dataanslutningar, nycklar, ombyggnationer m.m. m.m. Alla medarbetare har på olika sätt bidragit till att vi inom kort är klara med den delen av vårt arbete. Logistiken har hållits samman av Johan Asp som under en period haft hjälp av Bengt Palo. Deras jobb har underlättat för oss övriga. Vi tackar dom för det.

Inom kort är alla verksamheter i det nya på plats.  ANA-ASP har tagit form. Den flytt som återstår är i skrivande stund nöjesföreningen Festis inflyttning på Tingvallagatan 1D, våning 3. Vi hälsar föreningen välkommen hit.

Den 11 mars arrangerades en dag om inflytande/delaktighet. Utgångspunkten var kommunikation och bemötande. Våra Brukarinflytandesamordnare Vasti och Sofia hade planerat dagen tillsammans med sin arbetsgrupp. Dagen hade ett upplägg som man önskar att fler hade tagit del av. Genom korta situationsspel fick publiken på ett illustrativt sätt ta del av hur vi bemöter varandra på gott och ont. Media- & Kulturgruppen dokumenterade förmiddagen. Vi hoppas att de kan sammanställa ett material som kan bli till nytta för många.

Vi har ju på sistone fått besked och direktiv från kommun- och förvaltningsledning att vi måste minska våra ramar inför de kommande åren. Ytterst är detta en konsekvens av minskade skatteintäkter. Vi har alla fått information om vikten av att vi ser över hur vi kan minska våra kostnader, inte minst de kostnader vi, var och en, kan kontrollera. Jämsides med detta har nyligen kommit besked om kommande statliga pengar för riktade satsningar.

Inom kort kommer medel för fortsatt arbete inom ramen för lagstiftningen om öppen psykiatrisk tvångsvård. Vid halvårsskiftet delas medel ut för fortsatt anhörigarbete. Ytterligare pengar kommer för 2010. Från 2011 går detta in i det generella statsbidraget, som därmed höjs.

Vi utgår från att medel kommer att ställas till förfogande för anställning av anhörigkonsulenter inom avdelningen, en för området missbruk/beroende samt en för området psykisk funktionsnedsättning.

sigge-kopiaVåren är i antågande. Ett tecken bland många är att gator och torg sopas rena från grus och skräp. Ett arbete som kanske i år är mer välkommet än någonsin. Snart kan vi på ett mjukare sätt ta oss fram både till fots och på två hjul. När vi läser detta nummer av tidningen har vi hunnit gå över till sommartid.

Nu är snart tid att hämta nya krafter, allt med hjälp av ljus, sol och värme.

Sigge Säll
Enhetschef

INTRODUKTIONSDAG FÖR ASP’s SOMMARVIKARIER

Torsdagen den 5e juni hade Avdelningen för Socialpsykiatri introduktionsdag för årets sommarvikarier. Enhetscheferna Stefan Berndtsson, Jörgen Estenstad och Sigge Säll presenterade för de deltagande ASP’s organistation, verksamhetsidé och utgångspunkterna för arbetet.

Deltagarna tyckte att dagen var både ”inspirerande” och ”positiv.”

Avdelningschef Inger Granhagen inledde dagen med information om ASP´s organisation, värdegrund och utgångspunkter för arbetet. Härnäst på programmet var ”Psykiska funktionsnedsättningar”.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Här fick man information om hur man förhåller sig till brukare och vilka riktlinjer avdelningen håller sig till när det gäller detta. Inger Olsson ansvarade för programpunkten.

INFORMATION OM LAGAR & METODIK
Efter denna rivstart var det dags för en liten fika som snabbt följdes upp med information om lagstiftning, handläggning, arbetsmetodik samt Personlig Plan som finns inom avdelningen. Elisabet Nicklason och Thomas Österlie, båda handläggare, ansvarade för den här delen.
BRUKARINFLYTANDE
Strax innan lunchen var det dags för information om brukarinflytande. Thomas Fröding och Vasti Ekholm berättade om hur man jobbar mot ett brukarinflytande och de olika delar som detta innebär, t ex husmöten och brukarråd m.m.

HÄLSO & SJUKVÅRDSINFORMATION
Efter en välsmakande lunch var det dags att återgå till programmet. Mer bestämt, det var dags för Hälso & Sjukvårdsinfomation där deltagarna av Katarina Mithander, medicinskt ansvarig sjuksköterska, fick information om vad som gäller inom området.

PRESENTATION AV DE OLIKA ARBETSPLATSERNA
Medarbetare från ASP´s olika verksamheter presenterade sedan hur de idag jobbar på de olika arbetsplatserna. Här fick även deltagarna chansen att ställa sina egna frågor till de olika representanterna.
FACKLIG INFORMATION
Innan det var dags att avsluta dagen fick de även facklig information från SKAF/SKTF samt information om hur de lämnar in tjänstgöringsrapporter, sjukanmälan och div blanketter, detta med hjälp av Johan Asp och Margaretha Hedqwist.

Under hela dagen fick deltagarna chansen att träffa avdelningschef Inger Granhagen, sjuksköterskor, handläggare, assistenter, brukare, enhetschefer, sjuksköterskor, verksamhetsutvecklare, samt arbetsterapeuter.

BRUKARE BERÄTTAR OM SIN ERFARENHET
Det som var unikt för detta möte var att för första gången fick brukare vara med och informera om sina egna erfarenheter som stödtagare. Bla berättade brukarna om hur det var när det kommer hem personal till dem och hur de upplever hela situationen, t ex en kvinna känner att det var jobbigt när det kommer två personer för hon upplever då att hon kännner sig ”så liten” och ”obetydlig”. En annan berättade om hur viktigt det är att bo i ett trapphusboende eftersom det påverkar henne såpass positivt att hon orkar med att gå till arbetet. Vikarierna ställde själva i sin tur frågor till de brukare som var på plats.