Etikettarkiv: utredningsenheten

I fokus: Utredningsenheten, Familjeavdelningen

6F6A2988Månadens ”I fokus” har träffat Sandra Braunerhielm och Malin Lindgren, båda ärendehandledare på Utredningsenheten, som är en del av Familjeavdelningens verksamhet.

Sandra Braunerhielm och Malin Lindgren menar att Utredningsenheten är navet i Familjeavdelningens arbete. Här utreds huruvida barn är behov av stöd eller skydd.

– Utredningen är vårt verktyg för att se vilka behov barnet och familjen har, säger Malin.

Innan en utredning kan påbörjas hamnar ärendet först på Mottagningsenheten. En förhandsbedömning görs om stöd och skydd behövs. Detta efter att ett första möte genomförts, med barnet och föräldrarna eller vårdnadshavarna.

– Då bedöms det om det ska skickas vidare till Utredningsenheten, förklarar Malin.

Sandra och Malin är ärendehandledare för var sitt team av socialsekreterare som utför barnavårdsutredningar. Det finns tre team, för den tredje gruppen ansvarar Gunilla Levander.

Det viktiga är att brukarna känner sig delaktiga i processen. Därför har man infört ett nytt arbetssätt som kallas Signs of safety (tecken på säkerhet). Målet är att delaktigheten hos familjen ska öka under utredningsarbetets gång. De ska känna att det är deras problem som de kan få hjälp med.

– Vi hoppas att de känner sig delaktiga. Eftersom vi jobbar med myndighetsutövning, kan det ibland vara jobbiga och svåra saker att prata om. Vi vill få föräldrarna och barnen att känna att vi vill hjälpa, och inte hamnar i ett dömande förhållningssätt, säger Sandra och Malin.

Efter att Signs of safety implementerades i Familjeavdelningens verksamhet, känner sig Malin mer trygg i att hon tar rätt beslut för den berörda familjen.

Det som funkar i familjen
Utredningsenheten inriktar sig också på det som fungerar i familjen. Malin och Sandra menar att socialsekreterarna är väldigt bra på att prata om det som är jobbigt.

– Vi försöker lyfta det som faktiskt fungerar och utifrån det bedöma om det finns tillräckligt skydd för barnet. Även om det finns många saker som fungerar, så kanske det ändå inte är tillräckligt tryggt, säger Malin.

Utredningarna dokumenteras utifrån ett system som kallas barns behov i centrum (BBIC). Det har sitt ursprung i England, där man upptäckte att barn for illa i familjehem. Samhällsplacerade barn hade sämre hälsa och skolgång jämfört med ej placerade unga. BBIC är en checklista som socialsekreterarna använder sig av för att lokalisera barnets behov.
– BBIC och Signs of Safety är våra två stora hjälpmedel, förklarar Malin.

Utifrån BBIC lokaliserar de vilka behov barnet har. Det kan exempelvis handla om stabilitet, trygghet, förutsägbarhet och grundläggande omsorg. Utredningsarbetet utgår från innehållet i anmälan. Den kan visa på att barnet inte får ordentligt med mat. I det fallet handlar det om bristande omsorg och då gäller det att ta reda på orsaken till detta.

För att hitta orsakerna använder sig Utredningsenheten av det nätverk som finns runt barnet. Det kan vara personal från skolan eller andra personer i barnets närhet som kan bidra till en bättre situation. En utredningsplan görs för att ta reda på vilka man ska prata med. Det handlar också om att begränsa utredningsarbetet.

Tillsammans utgör Sandra och Malin två engagerade medarbetare i Familjeavdelningens utredningsenhet. De jobbar målmedvetet med barnets bästa i centrum, för att skapa tryggare familjer och vad som är viktigast – tryggare barn.

Text:Henrik Sjöberg
Foto: Kid Overgaard

BOSTADSSOCIALA KONTRAKT – En väg till fast bostad

ASP Bladet har träffat personal på bo och budgetenheten för att samtala om deras arbete med bostadssociala kontrakt, hur ser klienternas rättigheter skyldigheter ut?

Hur arbetar bo och budgetenheten? – Från och med första januari i år är bo och budgetenheten hopslaget med utredningsenheten på IFA, säger Per Cavallie, som är bostadskonsulent. Sedan sammanslagningen har vi blivit mer heltäckande runt klienten. Vi samarbetar också mycket med Försäkringskassan gällande utförsäkrade klienter.

På utredningsenheten finns socialsekreterare, beteendevetare och arbetskonsulenter, som arbetar mot dem som befinner sig allra längst från bostadsmarknaden. Även budget- och skuldsanerare ingår i enheten, samt en handläggare för dödsbohantering och två handläggare för egna medel. Man har även tre boendestödjare.

– I stort sett alla som kommer hit och behöver hjälp med boende har något i bagaget som gör att de inte får hyra lägenhet, och ett effektivt verktyg vi använder för att åter få in dem på bostadsmarknaden är att deras pengar går via oss. Vi kan därmed garantera fastighetsägaren att hyran blir betald.

Vad innebär det egentligen att ha ett så kallat bostadssocialt kontrakt?
– När utredaren bestämt eller föreslagit att en klient ska få hjälp kommer det ärendet till oss, berättar Per, vi gör då en bedömning om vilken insatsen ska bli; om det ska vara ett socialt eller bostadssocialt kontrakt. Skillnaden mellan dessa kontraktstyper är att när det gäller sociala kontrakt är det fastigheter ägda av Karlstads Kommun som har förstahandskontraktet. Dessutom är det sociala kontraktet är en förberedelse för ett bostadssocialt kontrakt.

Sociala kontrakt är till för dem som står allra längst från den ordinarie bostadsmarknaden. Det kan vara så att de har några avhysningar bakom sig, eller kanske har förstört en lägenhet. På så vis så har de bara dåliga referenser och kommer då inte in på bostadsmarknaden.

– Vi kan då hjälpa dem med att få positiva referenser genom att ge dem ett socialt kontrakt, säger Per, och klienter som inte har så mycket i bagaget går direkt till ett bostadssocialt kontrakt.

Maria Nykvist, enhetschef på bo och budget, säger att de sett en ökning bland människor som behöver hjälp med bostad på grund av att hyresbolagen har blivit betydligt tuffare i sina bedömningar.

Vilka krav behöver man uppfylla för ett bostadssocialt kontrakt? – Vi utreder kontraktsansökningar från personer aktuella inom ASP/ANA. Huvudspåret, som Per kallar det, är att klienter med missbruksproblematik ska visa upp minst sex månaders drogfrihet.

– Hot och våldsärenden har förtur, säger Maria, men även barnfamiljer är prioriterade ärenden. Personer med psykiska funktionshinder är en grupp som ökat. Hon uppger också att de sett en ökning av människor som behöver hjälp med bostad till följd av att hyresbolagen blivit betydligt tuffare i sina bedömningar. Det kan vara personer med en hyresskuld – men som kan visa upp att de numera har stadig ekonomi – som trots det får ett nej. Man behöver faktiskt inte ens ha en hyresskuld, det räcker med att man är aktuell hos Kronofogdemyndigheten för att få problem att skaffa bostad.

Hon understryker att enheten inte är ett bostadsbolag, utan påpekar att det är Kommunens ansvar att klienterna får tak över huvudet.

Vad har ni för avtal beträffande hyran? – Under det första året har vi ett flertal åtaganden, berättar Per; bland annat garanterar vi att hyran betalas i tid. Vi garanterar dessutom fastighetsägaren att täcka upp vid eventuell skadegörelse. Vi går också in som garant för att bostaden töms och kan hyras ut på nytt. Vid skadegörelse eller hyresskulder betalar vi utläggen, men vi kräver klienten på dessa pengar senare, och lägger skulden under bevakning.

Det finns något som heter boendestöd, vad innebär det? – Boendestöd är något man har under det första året. Under de tre första månaderna kommer boendestödjarna på besök två gånger i veckan, detta efter avtalad tid. Efter det kommer de en gång i veckan under tre månader, och efter sex månader en gång varannan vecka, och slutligen är det endast ett besök per månad. Under förutsättning att man har skött sina åtaganden under året så har man sedan sin bostad på prov i ytterligare två år. Därefter går man tillbaka till samma regler som gäller för vanliga hyresavtal, det vill säga att man har tre månaders uppsägningstid i stället för två veckor som gäller under prövotiden.

Text: Patrik Andersson Foto: Per Rhönnstad