Etikettarkiv: vårdplanering

VAD ÄR: MEDICINSKT FÄRDIGBEHANDLAD?

Vi har under detta år en artikelserie som vi kallar ”Vad är?” Här förklarar vi olika saker. Denna gång ska vi reda ut begreppet ”Medicinskt färdigbehandlad”.

Föråldrat begrepp
Själva termen ”medicinskt färdigbehandlad” används inte längre, utan man säger istället ”utskrivningsklar”. Den tidigare termen var missvisande ansågs det, eftersom man lätt kunde tro att inga fler insatser behövdes, att det inte skulle kunna gå att nå längre i ett tillfrisknande.

Vad menas då med ”utskrivningsklar”?
När en person, som är inlagd på en avdelning, bedöms av den behandlande läkaren inte längre vara i behov av sluten vård, så är den personen utskrivningsklar. Med andra ord kan man säga att patienten är klar för utskrivning.

Inför en utskrivning av en utskrivningsklar patient, så ska en vårdplanering genomföras. I Socialstyrelsens föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård (3 kap. 1-4§) kan man läsa följande:

1 § Den behandlande läkaren i den slutna vården skall efter samråd med patienten, närstående och företrädare för berörda enheter fastställa hur vårdplaneringen skall genomföras.

2 § I vårdplaneringen skall sådan personal från berörda enheter delta som besitter den kompetens som behövs för att tillgodose patientens behov av insatser efter utskrivningen.

3 § Under vårdplaneringen skall respekt för den enskildes integritet och värdighet visas.

4 § Av vårdplanen skall det tydligt framgå vilka insatser efter utskrivningen från den slutna vården som behövs för att en hälso- och sjukvård och socialtjänst av god kvalitet skall uppnås. […].

Den behandlande läkaren är alltså skyldig att samarbeta med patienten och dennes anhöriga i arbetet med vårdplaneringen. Vidare, ska den personal från berörda enheter som deltar i vårdplaneringen ha tillräcklig kompetens.

Kommunens betalningsansvar
I de fall där en person är utskrivningsklar och en vårdplan är framtagen, så har kommunen 30 dagar på sig att genomföra de åtgärder som behövs. Tar det längre tid, blir kommunen betalningsskyldig för patientens vårdplats. Dessa 30 dagar gäller för psykiatrisk slutenvård, för övrig slutenvård har kommunen 5 dagar på sig.

Text: Karl-Peter Johansson

Vårdplanering

metodkafe1

Fredagen den 21 november hade turen kommit till ASP att vara värd för METODCAFET.

METODCAFET går runt inom Arbetsmarknads- och Socialförvaltningens olika enheter. Där får varje enhet ett tillfälle att visa hur de jobbar. Det är ett bra tillfälle att dela med sig av enheternas olika arbetsområden och arbetssätt. ASP ville genom ett konkret exempel visa upp hur ett ärende behandlas inom avdelningen och informera om hur arbetet ser ut i teamen, samt visa fördelar och nackdelar med detta arbetssätt.

En film som mediagruppen har gjort visade hur det går till då ett ärende behandlas. Det börjar med ett beslut om att göra en vårdplanering och sedan att genomföra den på en psykiatrisk avdelning. Allt från första beslutet om vilka som ska gå till vårplaneringen och sedan åka ut till mötet med klienter och personal på vårdavdelning, till resan åter till kontoret. Till sist hur ASP i storteam diskuterar ärendet.

Efter filmen var det diskussioner och reflektioner.
Ett viktigt ämne som skapar en hel del frågor om hur olika avdelningar kanske i framtiden kan samordna sina resurser på bästa sätt.

Alla olika avdelningar inom Arbetsmarknads- och Socialförvaltningen är inbjudna till dessa träffar ock det är ett ypperligt tillfälle att få ta del av de olika arbetssätten samt de olika arbetsområdena.

Jag frågade Elisabet Nicklason om hon upplevde att ASP fick ut information om hur avdelningen jobbar:
Ja, det tycker jag, säger Elisabet, det har varit mycket diskusioner och positivt mottagande av de som jobbar inom de olika avdelningarna. Eftersom målet är ett helhetstänkande så är det här ett bra sätt att visa hur man kan jobba på olika sätt.

En av deltagarna var Anders Carlsson, familjebehandlare på Familjehuset.

Hur har du upplevt dagen?
Väldigt positivt, innan så visste jag i stort sett ingenting om ASP men filmen som vi såg var mycket bra. Den gav mig mycket insikter i hur ASP arbetar.

Har du lärt dig något att ta med dig vidare?
Det jag lärt mig är ju hur ASP fungerar och jobbar mot landstinget till exempel. Sedan har vi hos oss på familjeenheten klienter som skulle kunna bli hjälpta av ASP och det är väldigt lärorikt att ta del av hur ASP jobbar så att vi kan ta med det till vår enhet så att våra klienter ska få ut det bästa av vården.

Text: Thomas Andersson